ARALIN 2.1 Tanka at Haiku ng Japan

Introduction

Ang Aralin 2.1 ay tungkol sa tanaka at haiku na mula sa Japan. Bahagi rin ng pag-aaral ang paghubog saq iyong kasanayan upang mabigkas mo nang wasto ang ilang halimabawa ng tanka at haiku.

Task

GAWAIN 1. SURRIN MO!!

Basahin ang bawat Tanka at Haiku. Suriin ayon sa paksa at mensaheng nais ipabatid nito.

TANKA HAIKU

                      Kataousan ng Aking Paglalakbay 

Ni Oshikochi Mitsune na isinalin sa Filipino ni M.O. Jocson

     Napakalayo pa nga

     Wakas ng paglalakbay

     Sa ilalim ng puno

     Tag-init noon

     Gluo ang isip.

                  Tutubi

        ni Gonzala K. Flores               

     Hilay moy tabak

     Ang bulaklak nanginig

     Sa paglapit mo.

                                     Naghihintay Ako 

ni Prinsesa Nukada na isinalin sa Filipino ni M.O Jocson

Naghihintay ako, oo

Nanabik ako sa'yo.

Pikit-mata nga ako Gulo sa dampi

 Nitong taglagas

                 Anyaya 

          ni Gonzalo K. Flores

Ulilang gamo

Sa tahimik na ilog

Halika, Sinta

Pamagat Paksa Mensahe
                Tanka                                                                                                                 
Naghihintay ako    
Katapusan ng Aking Paglalakbay    
                Haiku    
Tutubi    
Anyaya    

Gawain 2. Paghambingin Mo!

Mula sa binasang Tanka at Haiku, isa-isahin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito batay sa kayarian. Kopyahin sa yiong sagutang papel ang graphic organizer.

https://www.canva.com/design/DAF8RTM0c8I/h4JGI2OWMMvp8j9LnQUXww/edit?utm_content=DAF8RTM0c8I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

 

Gawain 3. LINANGIN

Panoorin  at uunawain mo ngayon ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Tanka at upang matuklasan mo kung paano pinahahalagahan ng mga Hapon  ang kanilang kultuta at radisyon sa pamamagitan ng ilang akdang pampanitikan. At gumawa ng repleksyon at ipasa sa google classroom.

https://youtu.be/VnFcMOnZJNs?feature=shared

 

GAWAIN 4. Napanood mo i-sagot mo!

Sa Antas ng lyong Pag-unawa Sagutin ang mga tanong.

1. Anong damdamin ang nangibabaw sa ilang halimbawa ng Tanka at Haiku na tinalakay? Ganito rin ba ang iyong naramdaman? Bakit?

2. Ano ang karaniwang paksa ng Tanka at Haiku? Ano ang nais ipahiwatig nito?

3. Paano nakatutulong ang Tanka at Haiku sa pagpapakilala ng kultura ng bansang pinagmulan nito?

4. May pagkakaiba ba ang pagbigkas ng Tanka at Haiku? Sa paanong paraan?

5. Kung ikaw ang susulat ng ganitong uri ng tula ano ang paksang nais mong talakayin? Ipaliwanag.

Congarts mga mag-aaral malapit na kayong matapos sa Aralin 2.1 at ngayon bago matapos ang aralin na ito nais ko po kayong ipangkat ng 5 bawat pangkat para sa inyong output sa aralin na ito. 

 

Process

PANGKATANG GAWAIN! BIDA TAYO DITO.

Para sa pangkatang gawain narito ang mga panuto na dapat ninyong sundin

Una, gumawa kayo ng sampung Tanka at Haiku.

Pangalawa, dapat maging orihinal ito.

Pangatlo, i-bidyow ninyo kagaya ng nasa baba na halimabawa

https://www.youtube.com/watch?v=xjkIimqxzQk

Panghuli, maging mapanglikha sa gawaing ito.

Goodluck mga mag-aaral!!!

 

 

Evaluation

HULING GAWAIN!!

Gumawa ng repliksyon na may 200 na salita kung ano ang inyong natututan sa araling ito.

Conclusion

 

Binabati kita! Matagumpay mong naisagawa ang mga gawain sa araling ito. Kung may hindi ka pa lubos na naunawaang paksa ay maaari mong balikan ang modyul o dili kaya'y magtanong sa iyong guro. Tandaang ang nagtatanong ay nagpapahayag ng pagnanais na matuto. Kung malinaw na sa iyo ang lahat ay maaari ka nang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang bansang susunod mong papasyalan ay ang Korea. Maligayang paglalakbay at pag-aaral...