ARALIN 3.2 Gramatika: Iba’t ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin.

Introduction

 

Ang aralin 3.2 ay patungkol sa Gramatika: Iba’t ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin. Tumatalakay sa paksang mga paraan ng pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin sa kapwa tao. 

Task

Gawain 1: MATCHING TYPE 

Alamin mula sa Hanay A kung alin sa Hanay B ang ipinapakitang emosyon at isulat ang tamang sagot sa bakanteng linya.

HANAY  HANAY B
__1. 😠 a. nasarapan
__2. 😢 b. galit
__3. 😋 c. naiinis
__4. 😄 d. malungkot
__5. 😈 e. masaya

 

PAGPAPALAWAK

Ngayon para mas maipalawak pa natin ang inyong mga kaalaman tungkol sa Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon at Damdamin panoorin niyo ang link ng bidyo na aking ipapaskil.

 

PAGPAPAHAYAG NG DAMDAMIN

Pagkatapos panoorin ang bidyo gumawa ng isang tula na may 4 na taludtud at 4 na saknong nagpapahayag ng inyong tunay na naramdaman. At sa link ipasa ang inyong ginawang tula.

https://docs.google.com/forms/d/1YP5oFE1odA0pRwKAX22Qm4IAaHS4MR2AffJ6HDBR47w/edit.

Evaluation

 

ISULAT MO!

PANUTO:Sumulat ng isang maikling sanaysay sa sumusunod na sitwasyon. Gamitin sa iyong sanaysay ang mga ekspresyong nagpapahayag ng damdamin at matibay na paninindigan.

May ilang mga tauhan sa kabanata na may pagkakatulad ni Rizal nananiniwalang "ang kabataan ay pag-asa ng bayan." Bilang isang kabataan, paano ka makatutulong sa pag-unlad ng bansa, sa pagpalaganap ng katarungan at paghadlang sa katiwaliang nangyayari sa pamahalaan?

Dito ilagay ang inyong ginawang sanaysay.

https://docs.google.com/forms/d/1iqF440mFdSRVtjMolU1YFS6iSAsBWatrlOPgP00g5KY/edit

 

Conclusion

Binabati kita! Matagumpay mong naisagawa ang mga gawain sa araling ito. Kung may hindi ka pa lubos na naunawaang paksa ay maaari mong balikan ang modyul o dili kaya'y magtanong sa iyong guro. Tandaang ang nagtatanong ay nagpapahayag ng pagnanais na matuto. Kung malinaw na sa iyo ang lahat ay maaari ka nang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Maligayang paglalakbay at pag-aaral...