KALAGAYAN, SULIRANIN AT PAGTUGON SA ISYU NG PAGGAWA

Introduction

Ilang milyon ang manggagawa sa pilipinas at sa bilang na ito ay samu't-saring suliranin ang kanilang nararanasan, ilang halimbawa dito ay ang mababang pasahod, kawalan ng seguridad sa pinapasukang kompanya at job mis-match. Dahil dito kinakailangang masiguro na mayroon silang kaalaman sa kanilang mga karapatan.

Task
 • Masusuri ang kalagayan at suliranin sa isyu ng paggawa sa bansa sa sektor ng agrikultura, sektor ng industriya at sa sektor ng serbisyo.
Process

Sektor ng Agrikultura

Ito ang pangunahing sektor ng ekonomiya sa Pilipinas.

Pinagmumulan ng mga hilaw na sangkap na ginagamit sa sektor ng idustriya para makagawa ng bagong produkto o serbisyo.

Ang mga bumubuo sa sektor ng agrikultura ay pagsasaka, paghahayupan, pangingisda, at pagungubat.

Subalit kasabay ng globalisasyon ay ang pagdami ng mga lokal na produkto na iniluluwas sa ibang bansa at pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa pamilihang lokal.

Dahil dito ay labis na naapektuhan ang mga lokal na magsasaka sapagkat mas mura na naibebenta ang mga dayuhang produkto sa bansa.

Mga Suliranin ng Sektor ng Agrikultura

 • Kakulangan para sa mga patubig at suporta ng pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda lalo na kapag may mga nananalasang sakuna sa bansa tulad ng pagbagyo, tagtuyot at iba pa
 • Pagkonbert ng mga lupang sakahan upang patayuan ng mga subdibisyon, malls, at iba pang gusaling pangkomersiyo para sa mga pabrika at pagawaan

 • Bagsakan ng mga produkto mula sa TNCs paglaganap ng patakarang neo-liberal sa bansa simula dekada 80's

 • Pagkawasak ng mga kabundukan, kagubatan at kakulangan ng implementasyon ng mga programang pampamahalaan

 

Sektor ng Industriya

Ang sektor ng industriya ay kinabibilangan ng makina, ito ang taga proseso ng mga hilaw na sangkap mula sa agrikultura sa tulong ng makinarya.

Sa pamamagitan nito ay nadadagdagan ang kita ng bansa at napapasigla ang ekonomiya.

Mga Suliranin ng Sektor ng Industriya

 • Imposisyon ng IMF-WB bilang isa sa kondisyon ng pagpapautang sa bansa
 • Pagbubukas ng pamilihan sa bansa
 • Import liberalizations
 • Mababang tax incentives sa mga TNCs
 • Deregularisasyon sa mga polisiya ng estado
 • At sa pagsasapribado ng mga pampublikong serbisyo

 

Sektor ng Serbisyo

May malaking ambag sa ekonomiya ng bansa ang lakas paggawa ng mga manggagawa.

Mahalaga ang sektor ng serbisyo dahil ito ang gumagabay sa buong yugto ng produksiyon, distribusyon, kalakalan, at pagkunsumo ng mga produkto sa loob at labas ng bansa.

Mga Suliranin ng Sektor ng Serbisyo

 • Patakarang liberalisasyon
 • Mababang pasahod sa mga manggagawang Pilipino
 • Malayang patakaran ng mga mamumuhunan 
 • Tax incentives
 • Samu't saring suliranin tulad ng over-worked
 • Mga sakit na nakukuha mula sa trabaho lalo na sa mga hanay ng mga manggagawa sa BPO
 • Patuloy na pababa ng bahagdan ng bilang ng Small-Medium Enterprises (SMEs)

 

Apat na Haligi para sa isang Disente at Marangal na Paggawa

 • Employment Pillar- Tiyakin ang paglikha ng mga sustenableng trabaho, malaya at pantay na oportunidad sa paggawa at maayos na "workplace" para sa mga mangagawa.
 • Worker's Right Pillar- Naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga "batas" para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa.
 • Social Protection Pillar- Hikayatin ang mga kompanya, pamahalaan, at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa "proteksyon" ng manggagawa, katanggap-tanggap na psahod at oportunidad.
 • Social Dialogue Pillar- Palakasin ang laging "bukas na pagpupulong" sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa at kompanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit.
Evaluation

Matapos malaman ang kalagayan at suliranin sa isyu ng paggawa sa bansa sa sektor ng agrikultura, sektor ng industriya at sa sektor ng serbisyo. Sagutan ang mga sumusunod sa ibaba.

 

1. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng pag gawa sa ating bansa?

2. Paano nakakaapekto ang globalisasyon sa sektor ng paggawa sa Pilipinas?

3. Bakit mahalaga ang haligi ng desente at marangal na paggawa?

4. Paano makatutulong ang ma haliging ito sa mga manggagawa?

Conclusion

Ngayong nalaman na natin ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa. Lubha ngang ang bilang ng ating magsasaka ay patuloy na lumiliit at paunti-unti na ang bilang ng mga kabataan na ang nagpapakita ng interest sa Agrikultura. Ayon sa nakuhang datos ng Department of Agriculture, ang agriculture courses ang nagiging huling opinyon ng mga mag-aaral sapagkat karamihan sakanila ay nagnanais na makipagsapalaran sa Maynila kaysa magsaka sa kanilang probinsya. Sa sektor ng industriya naman ay nagdedepende ang karamihan sa imported na makina at teknolohiya , kasangkapan at kemikal sa paggawa ng mga produkto.Sa kabuuan, ang sektor ng ekonomiya ay pawang mahalaga sa pag unlad ng isang ekonomiya.Kung ito ay pamamahalaan nang maayos at tama ay mangangahulugan ito ng karagdagang dami sa kapasidad ng ekonomiya na makalikha ng mgaprodukto at serbisyo ng tutugon sa pangangailangan ng nakararaming Pilipino. Sa sektor ng serbisyo, dagdag suliranin din ng mga manggagawang Pilipino sa sektor ng serbisyo ng brain drain kung saan unti-unting nauubos ang mga propesyunal na mangagagawa dahil sa pangingibang bansa sapagkat mas mataas ang sahod at mas maganda ang benipisyo na naghihintay sa kanila sa ibang bansa.

Credits

Araling Panlipunan 1

AP 10 Learning Materials pp.75-80

Teacher Page

Ang webquest na ito ay nilikha ni Geneline Rose Q. Carillo, mag-aaraal sa College of Sciences Technology and Communication Inc, Sariaya Quezon, para sa asignaturang Technology for Teaching and Learning 2.