Ang United Nations at iba pang Pandaigdigang Organisasyon, Pangkat, at Alyansa

Introduction

Bukod sa United Nations marami pang organisasyong pandaigdig na nabuo na may layuning pagbigkisin ang mga bansa upang matamo ang pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran. 

Task

Ang mga mag-aaral ay inaasahan na masusuri at magkakaroon ng malawak na kaisipan tungkol sa kahalagahan ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran.

Process

Ang mga Pandaigdigang Organisasyon

1. European Union (EU)

  • Ito ay isang pang-ekonomiko at pampolitikal na unyon ng 27 malalayang bansa. Ito ang pinakamalaking kompederasyon ng mga malalayang estado na itinatag sa ilalim ng pangalang iyon noong 1992. Ang mga aktibidad ng Unyong Europeo ay sumasakop sa patakarang publiko, patakarang ekonomika sa ugnayang panlabas, tanggulan, pagsasaka at kalakalan.

2. Organization of American States (OAS)

  • Ito ay isang pandaigdigangsamahang nakabase sa Washington, D.C., Estados Unidos. Mayroon itongtatlumpu't limang kasaping nagsasariling estado ng Amerika. Layunin nitongmakamit ang kapayapaan at hustisya, itaguyod ang pagkakaisa ng mga estadong kasapi, patatagin ang kanilang pagtutulungan, pangalagaan ang kanilang awtonomiya, ang kanilang teritoryo, at ang kanilang kalayaan.

3. Organization of Islamic Cooperation (OIC)

  • Ito ay isang internasyonal na organisasyon ng 57 estado. Ito aysamahan ng mga bansang Muslim na naglalayong siguruhin at protektahan anginteres mula sa pamamagitan ng pagsusulong ng kapayapaang pandaigdig at pagkakaunuawaan.

 

4. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

  • Ito ay isang organisasyong heopolitikal, ekonomikal, at pangkultura ng mgabansa sa Timog-Silangang Asya. Ang mga layunin ng samahang ito ay maitaguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng mga kultura ng bawat kasapi, at pagpapalaganap ng kapayapaang panrehiyon.

 

Evaluation

Panuto: Sagutan ang mga sumusunod.

1. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga pandaigdigang organisasyon?

2. Paano makakatulong ang mga ito sa pagkakamit ng pandaigdigang kapayapaan, kalayaan, at kaunlaran?

Credits

Blando, R. C. et al. (2014). Ang United Nations at iba pang pandaigdigang organisasyon, pangkat, at alyansa. Pasig City, Philippines. Vibal Group, Inc.

Joyce Thailan Genton (2017). Mga Pandaigdigang Organisasyon.  Retrieve from https://www.youtube.com/watch?v=Db8cpFwr0KM

Teacher Page

Ang WebQuest na ito ay nilikha ni Paula Juliene A. Marquez, na kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education major in Social Studies sa College of Sciences, Technology, and Communications Inc. Sariaya, Quezon para sa asignaturang Technology for Teaching and Learning Social Studies 2 sa ilalim ng pamamahala ni Mrs. Anabel Sta Cruz.