Arbejdspladskultur i Danmark

Introduction

Velkommen :-) 

I dette forløb vil du blive klogere på dansk arbejdspladskultur. 

Du vil bl.a. skulle arbejde med omgangstone på arbejdspladsen, personalemøder og traditioner på arbejdspladsen.

Du vil undervejs lære nye ord og begreber, som du kan bruge i din hverdag og i dit fremtidige arbejdsliv.

Rigtig god fornøjelse :-) 

Task

1) KULTUR                                          The Beauty in Brainstorming | Ed4Career

Lav en brainstorm på et stykke papir, på computeren eller på din telefon: Hvad er kultur?

1) Culture

Do you own brainstorm on a piece of paper, the computer or on your phone: What is culture?'

 

Se denne video:

Watch this video:

https://www.youtube.com/watch?v=NJBjE5bgPIs

Skriv ned: Hvad er kultur (ifølge videoen)?

Write: What is culture, according to the video?

 

 

 

2) KULTUR                                           Dansk undervisning for udenlandske medarbejdere i samarbejde med VUC –  Vkst.dk

Overvej for dig selv: Hvordan er kulturen i Danmark? Er den anderledes end i dit hjemland?

2) Culture

Think to yourself: What is culture in Denmark? Is it different than the culture in your country?

Skriv mindst 3 ting ned, som beskriver forskellen på kulturen i Danmark og i dit hjemland.

Write at least 3 things which describes the difference between Danish culture and the culture in your country.

 

 

3) ARBEJDSPLADSKULTUR                 Julefrokost i Seniorklubben | FOA

Læs følgende tekst, og tænk over hvilke vaner og traditioner, der beskrives som typiske danske:

Read this text, and think about which traditions are described as typically Danish:

Vi taler meget om kultur og kulturforskel. Men hvad mener vi egentlig? Hvad betyder ordet kultur? Man kan måske sige, at kultur er de vaner, traditioner og tanker, som en bestemt gruppe har fælles - noget, gruppen synes, er normalt, naturligt og selvfølgeligt. Det er kulturen, der får en gruppe til at føle, at de hører sammen.

Man kan tale om et bestemt lands kultur. Men man kan også tale om en bestemt kultur på en skole eller en arbejdsplads. På en arbejdsplads vil en del af kulturen være typisk dansk, f.eks. at møde præcist, at ringe hvis man er forsinket, at sige du og fornavn til alle - også til chefen, at kvinder og mænd laver samme arbejdsopgaver, at man ikke altid er så formel i tøjet, som i mange andre lande. 

En del af en arbejdspladskultur kan også være meget lokalt bestemt. Det kan være stedets traditioner, f.eks. hvad man gør når der er jubilæum eller fødselsdag, hvordan man holder julefrokost eller pauser. Det er almindeligt, at man holder mindst én personalefest sammen om året, nemlig julefrokosten. Det er også almindeligt, at man samler ind til gaver ved runde fødselsdage, jubilæer osv. 

Med til kulturen på arbejdspladsen hører også hvordan man taler sammen, og hvad man snakker om - om man driller hinanden, om man laver meget sjov, om man kun taler om sit arbejde, eller om man også taler om personlige emner som f.eks. sin familie. 

 

 

4) HVAD PASSER BEDST?                                        Hvad synes i? | CareOfCarl.dk

Se på følgende udsagn. Hvilke synes du passer til de danske arbejdspladser du har været på?

Look at the statements below. Which statements suit the Danish workplaces you have been to?

*Chefen arbejder ikke ret hårdt.                                                       eller                              Chefen arbejder hårdt.

*Man samler penge ind til gaver når der er fødselsdag.                  eller                              Man giver ikke gaver. 

*Man holder mange pauser                                                             eller                              Man har ikke mange pauser.

*Personalet er tit i familie med hinanden.                                        eller                             Man finder arbejde gennem jobannoncer.

*Man holder mange møder.                                                             eller                             Man holder ikke mange møder.

*Man spiser madpakke.                                                                   eller                             Man køber mad i kantinen.

*Man cykler på arbejde.                                                                  eller                             Man kører i bil på arbejde.

*Man ryger meget.                                                                          eller                             Man må ikke ryge.

*Man går tidligt hjem.                                                                      eller                             Man arbejder længe.

*Man laver ikke så meget om fredagen.                                         eller                             Man har travlt hele ugen.

*Chefen taler venligt til personalet.                                                 eller                             Chefen skælder meget ud.

*Mænd og kvinder arbejder lige hårdt.                                           eller                             Mænd rydder ikke op. 

 

 

 

 

5) OMGANGSTONE                                                Omgangstonen på arbejdspladsen smitter

Slå disse ord op, og skriv deres betydning ned:

Find these words in the dictionary and write and explanation to each word.

* flad ledelsesstruktur

* uskrevne regler

* at omgås

* stor afstand

 

Læs nu følgende tekst:

Omgangstonen handler om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen.

I Danmark har man de flest steder en flad ledelsesstruktur. Det betyder blandt andet, at der ikke er så stor afstand mellem chef og øvrige ansatte. For eksempel spiser chefen ofte sammen med personalet og taler også om ting, der ikke har med arbejdet at gøre. Der er dog en del uskrevne regler for hvordan man omgås og henvender sig til hinanden. Det vil sige, at der kan være forskel på hvordan man taler til sin chef og til sine kolleger. 

Den måde vi taler til – og om hinanden – på arbejdspladsen handler også om tillid og respekt, og fortæller også hvordan vi ser på hinandens arbejde og status. Generelt vidner en god omgangstone om, at der er et godt arbejdsklima på arbejdspladsen, og at vi respekterer hinanden. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også.

 

Skriv nogle linjer til dig selv, hvor du forklarer hvad omgangstone betyder, og hvilke oplevelser du har haft med omgangstone i arbejde eller i praktik. 

Write a few lines in which you explain the word "omgangstone," and what experiences you have had at work or in praktik.

 

 

 

6) ORDVALG                                            Ordvalg

Her kommer nogle sætninger, som er almindelige på en arbejdsplads. Du skal nu dele sætningerne op i 3 grupper:

Gruppe 1: Hvilke sætninger ville en chef bruge?

Gruppe 2: Hvilke sætninger kan man bruge, når man skal bede/spørge chefen om noget?

Gruppe 3: Hvilke sætninger bruger man, når man taler med en kollega?

Below are some sentences which are normal for a work place. You are to divide the sentences in to 3 different groups:

Group 1: The sentences a boss would use.

Group 2: The sentences you could use when asking your boss for something.

Group 3: The sentences you could use when talking to a colleague. 

 

* Vil du være sød at ordne det her nu?

*Sæt det her på plads.

* Kommer du lige ind til mig?

* Jeg vil gerne tale med dig et øjeblik, når du får tid.

* Gider du ikke lige hjælpe?

* Hent noget mere på lageret.

* Må jeg forstyrre et øjeblik?

* Jeg har ikke tid nu.

* Jeg tror altså først, jeg når det i morgen.

* Undskyld, men jeg er bange for, at jeg ikke kan nå det før i morgen.

* Lav lige noget kaffe!

* Skal jeg lave noget kaffe, eller har du tid?

* Hvad var det nu, du spurgte om?

* Hva'?

* Jeg har desværre glemt, hvad du bad mig om.

* Jeg tror nok, at jeg ville skrive det på en anden måde.

* Det må du lave om!

 

 

 

7) PAUSER                                                                           Du har ikke tid til ikke at holde pauser! - Arbejdsglæde nu

Læs følgende tekst:

Hvis man vil kende kulturen på en bestemt arbejdsplads, kan det være en god ide at se på, hvordan man holder pause. I nogle lande er det f.eks. almindeligt at tage hjem og spise frokost midt på dagen. Til gengæld arbejder man så til længere ud på dagen. I Danmark er det normalt, at man holder pausen på arbejdsstedet. Nogle steder har man en kantine, andre steder er der indrettet specielle pauserum (frokost-stuer.)

 

Du skal nu forberede et lille oplæg på ca. 2 minutter, hvor du fortæller om at holde pause på en skole, en arbejdsplads eller et praktiksted. Når du har skrevet dit oplæg, skal du fortælle det til en du kender - f.eks. en du er i familie med.

Du kan f.eks. tale om:

Hvornår og hvor længe var pausen?

Hvor blev pausen holdt?

Hvem havde pause sammen?

Hvad spiste i?

Hvad talte i om?

You are to prepare a 2 minute presentation. You are going to write about breaktime at school, at work or in praktik. When you have written your presentation, you are to tell what you have written to a friend or a family member - remember to speak Danish.

You could talk about:

When and for how long did you have break?

When was the break held? (lunchroom, classroom etc.)

Which colleagues had break at the same time?

What did you eat?

What did you talk about?

 

8) ARBEJDETS BETYDNING                                                     Går du glad på arbejde ? | ThinkRethink

Læs følgende tekst, og svar derefter på spørgsmålene.

Read the text below, and answer the questions that follows.

Kollegaer

Arbejdet er vigtigt for de fleste danskere. Ikke kun fordi det er her vi tjener vores penge. Arbejdspladsen er også vigtig, fordi vi til daglig møder andre mennesker end vores kone/mand og børn. De mennesker vi arbejder sammen med er også de mennesker, vi snakker mest med. Det er derfor vigtigt at have gode kollegaer, som man kan sludre med i pauserne, og som man indimellem kan hygge sig med og holde fest sammen med. 

Dine kolleger er vigtige for din livsglæde og din arbejdslyst. Et godt kollegaskab er præget af tillidsfulde relationer og et værdifuldt socialt og fagligt samspil.

For mange mennesker er gode kollegaer mindst lige så vigtige som lønnen eller arbejdets indhold. Det gør heller ikke noget, at arbejdspladsen ligger lagt fra ens hjem, eller man skal arbejde mange timer, hvis man har det rart på sit arbejde.

Eftersom kollegaerne er så vigtige for mange mennesker, synes de fleste, at det er lidt underligt hvis man ikke snakker sammen i pauserne eller er med til festerne. 

Spørgsmål:

Hvorfor er kollegaer vigtige for de fleste danskere?

Hvad betyder dine kollegaer for dig?

Hvem snakker du mest med til daglig?

Hvilke tre ting er vigtigst for dig på en arbejdsplads?

Why are colleagues important for most Danes?

What do your colleagues mean to you?

Who do you talt to the most (on a daily basis)?

Which 3 things are most important for you at work?

 

 

 

9) PERSONALEFESTER OG TRADITIONER                         Traditioner.html

Læs følgende tekst:

Gaver

På de fleste arbejdspladser er det almindeligt, at kollegaerne giver en gave, når man har fået barn, bliver gift eller har rund fødselsdag. (30 år, 40 år, 50 år osv.)

Det er også almindeligt at få en gave, når man har jubilæum, dvs. når man har arbejdet det samme sted i 10 år, 20 år, 25 år osv, og når man holder op på arbejdsstedet.

Nogle steder har man en gavekasse, som man betaler f.eks. 50 kr til en gang om måneden. Andre steder samler man ind fra gang til gang. Så betaler man måske 10 kr eller 20 kr pr gang. 

 

Opgave:

Du skal forestille dig, at du har en kollega, Henrik, som har 10 års jubilæum på arbejdspladsen. Du og dine andre kollegaer vil købe en gave til Henrik. Gaven skal koste mellem 100 kr og 200 kr. 

Lav en beskrivelse af Henrik ud fra følgende spørgsmål (dvs. du skal bruge din fantasi)

Hvor gammel tror du Henrik er?

Hvordan tror du Henrik ser ud?

Har Henrik en familie?

Hvilke interesser tror du Henrik har?

Hvad er Henriks smag og stil?

Hvilken gave synes du, at I skal købe til Henrik?

Imagine you have a colleague, Henrik. You are going to celebrate his 10th anniversary at work. You and your colleagues want to buy a present for Henrik. The present should cost between 100 kr and 200 kr.

Write a description of Henrik using the following questions (use your imagination):

How old do you think Henrik is?

What do you think Henrik looks like?

Does Henrik have a family?

What is Henriks taste and style?

What kind of present do you think you should buy for Henrik?

10) PERSONALEMØDER                                                           Sådan gav medarbejderne liv til personalemødet | VPT

Læs følgende tekst:

Danskerne holder mange møder. I vuggestuen, i børnehaven, i skolen, i beboerforeninger, i fritidsklubber og på arbejdspladsen. Der er lavet en dagsorden for de ting man skal tale om til et personalemøde. Nogle gange er der en ordstyrer, som holder øje med hvis tur det er til at sige noget. Der er typisk også en referent, som skriver ned hvad der bliver talt om på mødet. Til sidst når man til punktet "Eventuelt," hvor alle har mulighed for at byde ind med et samtaleemne, som de mener er relevant at tale om på personalemødet. 

Til stort set alle møder er der en dagsorden. Dagsordenen indeholder følgende punkter:

Overskrift med mødetype og mødedato

Punkter for selve mødet

Under mødet bliver der skrevet referat, både for at man kan fastholde beslutninger, og for at fraværende kan vide, hvad der er blevet talt om.

I et referat skal der stå:

Dato

Hvem, der var til stede, og hvem, der var fraværende.

Hvem, der er referent.

En kort opsamling fra hvert punkt på dagsordenen, og hvad der er blevet besluttet. 

 

Eksempel på en dagsorden

Forældremøde uden lærere i 5.B tirsdag 9. november kl. 19:00.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

3 Problemer med mange vikartimer

4 Fødselsdagsfester

5 Sodavand i skolen

6 Eventuelt

 

Eksempel på et referat

Referat af forældremøde uden lærere i 5.B tirsdag 9. november 

Tilstede: Helle, Hans, Henrik, Mette, Abbas, Roza, Anne, Walid, Kirsten, Lis, Lene og Ole

Referent: Ole

Dirigent: Mette

Ad 3: Det blev besluttet, at vi vil gå til skolebestyrelsen og klage over, at der er alt for mange aflysninger i 5. B. Vi er bekymrede for om vores børn får lært nok. Lis skriver en klasse til et brev og mailer det til resten. Indvendinger skal være hos Lis senest på tirsdag d. 16/11.

Ad 4: Vi er enige om, at der er alt for mange fester i 5. klasse. Vi har besluttet, at børnene skal gå sammen og lave en fælles fest med de børn, der har fødselsdag nogenlunde samtidig. 

Ad 5: Vi har besluttet, at børnene ikke må få sodavand med i skole, heller ikke når de er på tur.

Ad 6: vi skal tale sammen om en skovtur på næste møde. 

 

Opgave:

Forestil dig, at du skal til møde på din arbejdsplads.

Du skal skrive en dagsorden over de ting, som I skal tale om til mødet.

Skriv en kort dagsorden på din telefon, på din computer eller på et stykke papir. 

Imagine you are going to a meeting at work.

You are to write an agenda showing what you are going to talk about at the meeting.

Write the agenda on your phone, computer, or a piece of paper. 

 

11) ARBEJDSTIDER

Læs teksterne om arbejde og arbejdstid.

Jan – elektriker   

Jan er elektriker.
Han arbejder hos en el-installatør.

Jan arbejder mandag til fredag.
Mandag til torsdag arbejder han fra kl. 7.00 til kl. 15.30.
Fredag arbejder han fra kl. 7.00 til kl. 12.30.
Han har altid fri i weekenden.
Jan har ferie i august. Han har ferie i 3 uger.

 

 

Ole – chef              

Ole er chef. Han arbejder hos en el-installatør. Ole er Jans chef.

Ole arbejder mandag til fredag.

Han møder altid kl. 7.00 om morgenen.

Han slutter kl. 15.00 eller kl. 16.00. Han har altid fri i weekenden.

 

 

 

Daniella – frisør          

Daniella er frisør.
Hun arbejder i Salon Klippehjørnet i Vejle.

Om mandagen arbejder Daniella fra kl. 9.00 til kl. 17.30.
Om tirsdagen arbejder hun også fra kl. 9.00 til kl. 17.30.
Om torsdagen møder Daniella kl. 10.30 og slutter kl. 19. 00
Om fredagen arbejder hun fra kl. 9.00 til kl. 18.00
Om lørdagen møder hun også kl. 9.00, og hun har fri kl. 14.00
Hun har altid fri om onsdagen og om søndagen.

 

 

Helle – lærer           

Helle er lærer.
Hun arbejder på et sprogcenter.
Hun underviser i dansk.
Helles kursister kommer fra Kina, Frankrig, Spanien, Rusland, Rumænien, Polen og Litauen.
De taler dansk sammen – og måske lidt engelsk.

Helle underviser om formiddagen, om eftermiddagen og om aftenen.
Fredag eftermiddag har Helle altid møde.
Om søndagen har Helle altid fri.
Helle arbejder ikke i juli.
Hun har ferie i juli.
Helle har også ferie 23. december til 2. januar.

 

 

Katrine - pædagog     

Katrines arbejde

Katrine er pædagog.
Hun arbejder i en børnehave.
I børnehaven er der børn fra mange lande.
Børnene kommer fra Danmark, Somalia, Tyrkiet, Island, England og Iran.
Alle børnene taler dansk.

Katrine arbejder mandag til fredag.
Hun arbejder fra kl. 6.30 til kl. 12.30 eller fra kl. 10.00 til kl. 17.00.
Katrine spiser altid frokost i børnehaven.
Hun spiser sammen med børnene.
De spiser frokost kl. 12.00

 

 

Ayan – læge           

Ayan er læge.
Hun arbejder på et sygehus.
Ayan har mange kolleger.
De er læger eller sygeplejersker.
Ayans kolleger er danskere, men hun har også en finsk, en polsk og en amerikansk kollega.

Ayan arbejder på hverdage og nogle gange i weekenden.
Nogle gange arbejder Ayan om dagen.
Nogle gange arbejder hun om aftenen.
Nogle gange arbejder hun om natten.

 

 

Marko – kok