Ekonomiks

Introduction

Ano ang Ekonomiks?

Ayon kay Villoria (2000), ang Ekonimiks ay isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano matutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang-yaman. Ang konseptong ito ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia, kung saan ang oikos ay nangangahulugang bahay, at nomos ay tumutukoy naman sa pamamahala. Samakatuwid,ang kahulugan ng oikonomia na pinagmulan ng salitang ekonomiks ay pamamahala ng sambahayan (household)

Naisip mo ba kung bakit kailangang maunawaan at maisabuhay ang  konsepto ng Ekonomiks? Maaaring hindi mo pa naiisip pero sa madalas na paggawa mo ng mga desisyon, naisasagawa mo na ang kahulugan ng konsepto ng Ekonomiks. Maaalaala mo na sa nakalipas na mga panahon, hindi lamang isa o dalawang beses kang nagtimbang, nagtanong bago gumawa ng desisyon. Maaaring sa mga unang pagkakataonay nagkamali ka ngunit mula sa mga pagkakamaling ito, higit kang naging matalino at kritikal sa pagbuo at paggawa ng desisyon.

Kahalagahan ng Ekonomiks

Bakit mo nga ba kailangang maunawaan ang Ekonomiks? Ano ba ang kabuluhan nito sa iyo bilang isang mag-aaral, miyembro ng iyong pamilya at bahagi ng lipunan?

Ayon kina Balitao, et. al. (2015) at Francisco (2015), mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks dahil sa sumusunod:

  • Mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks sapagkat makatutulong ito sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong nito sa iyo bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan.
  • Hinahasa nito ang mapanuring pag-iisip tungkol sa takbo ng ekonomiya at kung paano makakatulong ang lahat sa pag-unlad ng Pilipinas.
  • Magiging gabay ito sa kanilang pagbuo ng matalinong desisyon tungkol sa pagkonsumo at paggamit ng kanilang yaman at maging sa pagpili ng produkto at serbisyo
  • Ang kaalaman sa pagtutuos ng buwis ay makakatulong upang maunawaan at masuri ang kanilang kontribusyon sa taunang kita ng pamahalaan.
  • Ang kaalaman tungkol sa kakapusan at kakulangan sa mga pangangailangan ay magtuturo sa mga indibidwal na magtipid at magbigay ng pagpapahalaga sa mga pinagkukunang yaman.
  • Ang pag-aaral ng ekonomiks ay makakatulong sa pagdesisyon nga bawat kasapi ng pamilya sa pagbadyet ng kanilang pinagkukunang yaman.

Ang Papel ng Ekonomiks sa buhay ng tao

Ang pag-aaral ng ekonomiks ay nagbibigay ng kapangyarihan sa tao na makabuo ng tamang pananaw tungkol sa nagaganap sa kanyang
paligid sa araw-araw. Mahalaga ang pag-unawa at pagsusuri ng sitwasyon kung saan ang tao ay makapipili kung paano, kailan at para kanino
gagawin ang mga produkto.
Ayon kay Nolasco (2004), maraming tao ang hindi nakauunawa sa ekonomiks. Nangangahulugan ito na maraming mamamayan ang hindi nakakaunawa sa mga pangyayari at pagbabago sa pambansang ekonomiya. Kaya naman madali silang gumawa ng paghuhusga at pahayag sa mga isyung hindi naman nila nauunawaan.

Task

Unang Gawain: Ako, bilang isang matalino.

Igu-grupo ko kayo sa tatlo. Pagmasdang mabuti ang larawan. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

1. Naging matalino ba ang babae sa pagbili ng maraming arinola? Bakit?

2. Sa ginawa ng babae sa larawan na nasa itaas, gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mataling pagdedesisyon?

3. Kung ikaw ang babae sa itaas, bibili ka din ba ng ganoon kadaming arinola gayong hindi mo naman alam kung anong gagawin mo sa mga ito?

4. Gamit ang talento sa pagrorole play, magpakita ng isang sinaryo kung saan nagpapakita ng matalinong pagpapasya.

Process

Ngayong alam na ninyo ang inyong gagawin, binibigyan ko kayo ng 10 minuto upang makapaghanda para sa inyong presentasyon. Bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto upang ibahagi ng inyong lider ang inyong kasagutan sa 3 tanong, at 7 minuto naman para sa inyong presentasyon. Ang inyong gawain ay nakabatay sa rubriks na nasa baba.

 

 

Evaluation

Pangalawa at huling Gawain: Ekonomiks sa Buhay natin!

Katanungan:

"Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng ekonomiks sa buhay ng tao?"

Ang katanungan sa taas ay maaaring sagutin sa paraang paggawa ng kanta, paggawa ng tula, o isang video presentation. Upang makakuha ng ideya, maaaring panoorin ang mga nasa babang video.

https://youtu.be/wQX01gbYRN0

https://youtu.be/kxu2VGT7uNw

https://youtu.be/l70JyWt8rIY

Credits

AP Grade 9 PIVOT 4A Calabarzon Learning Material

https://youtu.be/wQX01gbYRN0

https://youtu.be/kxu2VGT7uNw

https://youtu.be/l70JyWt8rIY

Teacher Page

Ang Webquest na ito patungkol sa ekonomiks ay ginawa ni Liezel M. Javier, estudyante mula sa BSED 4 Social Studies. Ito ay ginawa upang ipasa para sa asignaturang TTL 2.