Fagforeninger i Danmark

Introduction

Velkommen til denne webquest :-)

Igennem forløbet vil du tilegne dig viden om den danske arbejdsmarkedsmodel, viden om fagforeningernes historie og fagforeningernes funktion i det danske samfund.

Du vil også lære nye ord og begreber, som du kan bruge i din dagligdag.

Derudover vil du have mulighed for at øve dig i at kommunikere på dansk.

Rigtig god fornøjelse :-) 

Task

Den danske model | faktalink

1) DEN DANSKE MODEL

Følg dette link: https://faktalink.dk/titelliste/den-danske-model

Læs teksten og se de to videoer: "Hvad er den danske model" og "LO_Den_Danske-Model.

Når du har læst teksten og set videoerne, skal du svare på følgende spørgsmål: 

 • Hvad skete der for ca. 150 år siden?
 • Hvad betegner (beskriver) en velfærds-stat?
 • Hvad er en fælles overenskomst?
 • Hvad betyder det at have ”klare spille-regler”?
 • Hvad udfordrer den danske model?
 • Hvad menes der med ”gule forretninger”?

 

2) HVAD BETYDER ORDET?

Læs følgende ord, slå dem op i ordbogen, og skriv forklaringen til hvert ord. Fremmedord.dk - fremmedord og forklaringer, hvad betyder ordet, ordbog

 • undervisningstiden
 • fagforening
 • arbejdsdag
 • overenskomst
 • arbejdsgiver
 • lønmodtager
 • selvstændig 
 • erhvervsdrivende
 • dagpengesats
 • tillidsrepræsentant
 • rettigheder
 • pligter

 

3) LÆS OM FAGBEVÆGELSEN

Læs følgende tekst, og slå de ord du ikke forstår op i ordbogen:

Fagbevægelsen                           Fagbevægelsen får hug: Mangler visioner - Avisen.dk

I Danmark i 1870'erne var industrien i fremgang, men lønningerne var lave og arbejdsdagen lang. 

Det var almindeligt, at arbejdsdagen var fra kl. 6 til kl. 19 - også om lørdagen. På grund af de dårlige arbejdsforhold opstod tanken om fagforeninger, hvor arbejderne slog sig sammen for at kæmpe for bedre vilkår. De første fagforeninger var små og havde svært ved at opnå resultater. Fra 1896 slog de mange små fagforeninger sig sammen i et stort fællesforbund. På den måde fik de langt større magt. 

I 1898 var 50.000 danskere organiserede, dvs. medlem af De Samvirkende Fagforeninger, som i dag hedder Landsorganisationen Danmark (LO.) Det var dengang den højeste organisationsprocent i verden, og Danmark er stadig det land i verden, der har den højeste oganisationsprocent. For eksempel er ca. 85% af arbejdere inden for LO's områder i dag organiserede i en fagforening. 

Fagforeningens opgave er at forhandle aftaler dvs. overenskomst med arbejdsgiveren. 

I overenskomsten står bl.a:

 • hvad man skal have i løn
 • hvor mange timer man skal arbejde om ugen
 • hvor meget ferie man har ret til
 • om man har ret til pension
 • opsigelsesvarsler
 • hvor mange og hvor lange pauser man har i løbet af dagen

Der forhandles normalt overenskomst hvert andet år. Hvis man ikke kan blive enige, kan fagforeningen indkalde til strejke, dvs. at alle arbejderne skal nedlægge arbejdet. Omvendt kan arbejdsgiverne lave lock-out, dvs. at de lukker arbejdspladsen for medlemmer af fagforeningen. 

Det er også fagforeningens opgave at være din advokat, hvis din arbejdsgiver ikke overholder overenskomsten, hvis du f.eks. bliver fyret på ulovligt grundlag eller hvis du ikke får dine feriepenge udbetalt. 

 

4) FAGFORENINGERS LOGOER

Se på billedet nedenunder. Her er 4 fagforeningers logoer.:

FOA - Politi Forbundet - Djøf - Dansk Sygeplejeråd.

Vælg en af fagforeningerne og undersøg den på nettet. 

Skriv 3-5 ting ned, som kendetegner den fagforening du har valgt at undersøge. 

 Fagforeninger: Offentlige ledere indskrænkes af politisk detailstyring | DenOffentlige.dk

 

5) LÆS OM TILLIDSREPRÆSENTANTER

Læs teksten, og slå de ord du ikke kender op i ordbogen:

Tillidsrepræsentant                           Tillidsrepræsentanter - Det danske arbejdsmarked

En tillidsrepræsentant er fagforeningens repræsentant på den enkelte arbejdsplads. Det er almindeligt, at der er en tillidsrepræsentant på den enkelte arbejdsplads, hvis der er mere end 8 ansatte inden for samme fagområde. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdsstedet, kan man henvende sig direkte til fagforeningen, hvis man har problemer eller spørgsmål. 

De ansatte på en arbejdsplads har ret til at vælge en tillidsrepræsentant, hvis arbejdsgiveren har accepteret en aftale om, at de kan det.

Tillidsrepræsentantens opgave er at varetage interesser for den gruppe kolleger, som han repræsenterer, og som har valgt ham. Typisk ved at forhandle med ledelsen om løn, arbejdsforhold, ansættelser og afskedigelser, overarbejde mm.

 

Når du har læst teksten, skal du prøve at svare på følgende spørgsmål: (brug evt. google til hjælp)

 • Hvad er en tillidsrepræsentants opgave?
 • Hvordan vælges en tillidsrepræsentant?
 • Kan en tillidsrepræsentant blive fyret?
 • Hvor lang tid er man tillidsrepræsentant ad gangen?

 

6) MERE OM FAGFORENINGER

Læs teksten og svar på spørgsmålene nedenunder:

Medlemskab

Man kan kun blive medlem af en fagforening, hvis man arbejder inden for det område den pågældende fagforening organiserer. Det er frivilligt om man vil være medlem af en fagforening. Hvis man er medlem af fagforeningens A-kasse, ser mange fagforeninger dog helst, at man også melder sig ind i selve fagforeningen. 

Strejke

En strejke er de ansattes mulighed for at protestere, hvis de ønsker forbedringer af arbejdsvilkårene, og arbejdsgiverne ikke vil være med til det. Man kan tale om lovlige og ulovlige strejker. En lovlig strejke skal være varslet, dvs. at arbejdsgiverne skal være advaret om, at man vil strejke, og at reglerne for konflikt herefter er fulgt. En lovlig strejke sker som regel i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Hvis strejken er lovlig kan man få strejkeunderstøttelse af sin fagforening, hvis man er medlem. Hvis man ikke er medlem af en fagforening, må man ikke strejke. 

En strejke er ulovlig, hvis den opstår spontant. Så vil man blive trukket i løn og modtager ikke strejkeunderstøttelse. Man kan også blive idømt en bod (en bøde), hvis strejken er ulovlig. 

 • Hvordan er mulighederne for at strejke i dit hjemland?
 • Har du selv deltaget i en strejke?
 • Kan du tænke på en situation, hvor det ville hjælpe arbejderne at strejke?

 

7) LOCK-OUT i 2013                        

Læs teksten herunder:                                      Nyliberalismens privatiseringsfelttog skal fremmes: Folkeskolen køres i bund             Sammenbrud og storkonflikt - er det nu Bjarne Corydons skyld igen?

Lærer-lockout’en 2013 var en 25 dage lang landsdækkende konflikt i april 2013, udløst af de offentlige arbejdsgiveres lockout af cirka 67.000 overenskomstansatte lærere på en række forskellige skoletyper i Danmark.

De cirka 50.000 af lærerne arbejdede i Folkeskolen, mens resten for eksempel arbejdede på ungdomsskolerproduktionsskolersprogskoler samt AMU- og voksenundervisnings-centre (VUC).

Lockouten, som var forårsaget af sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og KL, begyndte den 1. april 2013, og medførte, at cirka 557.000 folkeskoleelever fik stærkt begrænset undervisning i perioden.

Det var kun var de tjenestemandsansatte lærere der måtte undervise, suppleret af de forholdsvis få lærere, der ikke var medlemmer af fagforeninger.

Lockouten sluttede efter 25 dage, fredag den 26. april 2013, da et flertal i Folketinget bestående af samtlige partier bortset fra Enhedslisten og Liberal Alliance vedtog et lovindgreb, baseret på et udspil regeringen havde fremlagt dagen før.

 

Se denne video:

https://www.folkeskolen.dk/527490/tv-avisen-med-en-ekstra-udgave-om-lockouten

 

Skriv dine egne noter til lærer-lock-out'en i 2013. 

Husk at slå de ord op, som du ikke forstår.

 

8) KONTINGENT

Man betaler for at være medlem af en fagforening, det kaldes kontingent. I nogle fagforeninger er kontingent og A-kasse slået sammen, i andre er de to ting skilt ad. A-kasse er det samme som arbejdsløshedsforsikring. Man kan trække sit kontingent for medlemskab i A-kasse og fagforening fra i skat. 

A-kasse betyder arbejdsløshedskasse. A-kassen er en slags forsikring du kan bruge, hvis du bliver arbejdsløs. Et medlemskab giver dig ret til dagpenge i op til 2 år. Du kan enten være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Hvis du kun har arbejde på deltid, betaler du ikke så meget i kontingent, men du får heller ikke så mange penge, hvis du bliver arbejdsløs. 

For at have ret til dagpenge som fuldtidsforsikret, skal du have været forsikret i mindst et år. Du skal også have haft et års fuldtidsarbejde inden for de sidste 3 år, dvs. at du har arbejdet mindst 1924 timer. Størrelsen af dagpenge afhænger af den løn du fik, mens du arbejdede. Du kan få udbetalt 90% af din tidligere løn, men aldrig mere end 641 kr. pr. dag. 

Svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad er forskellen på en fagforening og en A-kasse?
 • https://bupl.dk/ besøg denne hjemmeside og find ud af hvor meget det koster at være fuldtidsforsikret.
 • Hvad dækker kontingentet?
 • Hvad koster et medlemskab i din fagforening?
 • Er du medlem af en A-kasse - hvis ja, hvilken?
 • Hvad synes du er godt ved at være medlem af en A-kasse?

 

9) ORDFORRÅD

Se på ordene nedenfor. Vælg 10 ord fra listen, slå dem op i ordbogen og skriv en forklaring til de ord du har valgt. 

En fagforening

 

En arbejdsdag

At strejke

At demonstrere

At protestere

 

Ulovligt

Feriepenge

Et logo

En dialog

 

En monolog

At ansætte

En ansat

Have indflydelse

 

At organisere

En organisation

En dagsorden

Et møde

 

Lovlig

Et kontingent

Medlemskab

Individuelt

 

En udbetaling

En blanket

At udbetale

At afgøre

 

Praktik

En A-kasse

En lønseddel

 

 

10) KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING

Kontanthjælp.

Hvis du efter to år på dagpenge stadig ikke har fået et arbejde, mister du retten til dagpenge eller uddannelsesgodtgørelse. Hvis du og din ægtefælle ingen muligheder har for at forsørge jer selv og jeres børn, kan du søge om kontanthjælp hos kommunen. Her vil de undersøge om du har formue (f.eks. hus, bil, penge i banken eller andet), og de vil kigge på familiens samlede indtægt. De vil så vurdere om du har mulighed for at overleve uden hjælp fra kommunen. Hvis du har formue, vil de bede dig om at bruge den, før du man opnå retten til hjælp. Hvis det er helt umuligt for dig at klare dig uden hjælp, kan du få kontanthjælp. Når du modtager kontanthjælp, har du også pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og du har aktiveringspligt. 

Aktivering.

Efter det første år som dagpengemodtager kommer man i aktivperioden. Når man er i aktivperioden, er man forpligtet til enten at deltage i aktivering eller uddannelse. Det er en jobkonsulent, der afgør hvilket tilbud, der vil bringe en hurtigst i arbejde. Man kan selv stille forslag, men man kan ikke sige nej til den handlingsplan der laves sammen med konsulenten. Hvis man siger nej eller ikke møder op til sit tilbud, kan man miste sin dagpengeret. Meningen med aktiveringen er at give dig erfaring, så du nemmere kan få et arbejde inden for et bestemt jobområde. Et aktiveringstilbud kan f.eks. være at hjælpe i et køkken eller en børnehave. Du skal møde 37 timer om ugen, men du får ikke løn. Hvis det går godt i aktiveringen, kan din arbejdsgiver få tilskud til din løn i 3 måneder, hvis han vil ansætte dig bagefter. Det kaldes jobtræning. 

Spørgsmål:

Har du selv prøvet at være i praktik?

Hvor var du i praktik henne?

Hvad var godt ved at være i praktik?

Hvad var dårligt ved at være i praktik?

Synes du, at det er rimeligt, at man skal i aktivering, når man modtager kontanthjælp? Hvorfor/ hvorfor ikke?

 

11) EVALUERING

Du skal nu trykke på feltet "Evaluation." Her kommer du til den sidste opgave i dette forløb om fagforeninger i Danmark. 

Rigtig god fornøjelse. 

Evaluation

Evaluering af dit udbytte af forløbet

Her er der nogle ord, som du har arbejdet med i dette forløb.

Kan du huske hvad de forskellige ord betyder?

 • fagforening
 • arbejdsgiver
 • arbejdstager
 • arbejdsdag
 • kontingent
 • organisationsprocent
 • dagpengesats
 • overenskomst
 • tillidsrepræsentant
 • fællesforbund

 

Skriv 3 vigtige emner i en overenskomst.

Skriv 3 af tillidsrepræsentantens opgaver.

Hvem kan blive medlem af en fagforening?

Skriv navnene på mindst 3 forskellige fagforeninger.

Hvad er dagpenge?

Hvad betyder A-kasse?

Hvor længe kan man modtage dagpenge?

Hvad sker der, hvis man ikke længere kan modtage dagpenge?

Hvad er aktivering?