Iba't ibang Sistemang Pang-ekonomiya

Introduction

ANO ANG SISTEMANG PANG-EKONOMIYA

Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isanginstitusyunal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksiyon, pagmamay-ari, at paglinang ng pinagkukunang-yaman at pamamlahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Mithiin ng bawat sistemang pang-ekonomiya na makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano episyenteng magagamit ang mga pinagkukunang-yaman ng bansa.

 

Bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksiyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Maaalala na ang sistemang pang-ekonomiya ay sumasagot sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko.

  • Una, ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin?
  • Pangalawa, papaano gagawin ang naturang produkto at serbisyo?
  • Pangatlo, para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo?
  • Panghuli, gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo?

Mayroong apat na uri ng sistemang pang--ekonomiya na umiiral sa ating daigdig. Ito ay ang mga sumusunod:

  1. TRADITIONAL ECONOMY
  2. MARKET ECONOMY
  3. COMMAND ECONOMY
  4. MIXED ECONOMY

Upang mas mapalalim ang mga impormasyon hinggil sa iba't ibang uri ng sistemang pang-ekonomiya, panoorin ang mga sumusunod na video:

Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya

 

Task

Igugrupo ng guro ang klase sa apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng kanilang paksa upang ipaliwanag base sa napanood na video na nasa Webquest.

Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang paksa at ito ay ang mga sumusunod:

Unang Grupo: Traditional Economy

Pangalawang Grupo: Market Economy

Pangatlong Grupo: Command Economy

Pang-apat na Grupo: Mixed Economy

Ang guro ay magbibigay ng link ng Google Jamboard kung saan magbabahagi ang bawat miyembro ng grupo tungkol sa kanilang paksa gamit ang sticky note. Magkakaroon ng leader ang bawat grupo kung saan itatalaga ito ng bawat miyembro nito. Ang guro ay magbibigay lamang ng 8 minuto upang makapagbahagi sa Jamboard ng kanilang nalaman at ideya patungkol sa paksa, at 2 minuto naman upang mailahat ng leader ng grupo ang mga ideya.

https://jamboard.google.com/d/1MTd3-lER1iizQAZmgWiORK7qZYkq-HjisxHddHmOmXs/edit?usp=sharing