Ileta Yaseburhulumenteni

Introduction

https://youtu.be/0ydnd5ulAQI

Task

Apha kulo msebenzi kulindeleke ukuba abafundi bafunde ukuba ileta yaseburhulumenteni ibhalwa njani kwaye zinto zini ekulindeleke ukuba baziveze xa bebhala olu hlobo lweleta.Ndizokuthi ndibabhalele phantsi umzekelo khona ukuze bafunde ngento abayibonayo lo mzekelo ke uzobe uze nabo ngoba ndizobe ndibafundisa into abanolwazi ngayo.
Okokuqala kulindeleke ukuba abafundi bandixelele ukuba ibaluleke ngantoni le leta kwaye zinto zini ekulindeleke okanye ekunyanzelekileyo ukuba zivele xa ubhala ileta yaseburhulumenteni.

Ndizokuthi ndicacise banzi ngoluhlobo lweleta khona ukuze nabafundi babenolwazi oluphangaleleyo.

Emva kwaso ke esisifundo ndine them a lokuba abafundi bazobe bekwazi ukubhala ileta yaseburhulumenteni kwaye benolwazi oluphangaleleyo khon’ukuze xa befuna imisebenzi bakwazi ukuzibhalela le leta.

 

Umsebenzi(Activity)

Bhala ileta yaseburhulumenteni uyibhalela umasipala uxela ozikhalazo zabantu abatsha abahleli nje emakhaya ngenxa yokunqongophala kwemisebenzi.Wandule ukudwelisa indlela enisokola ngayo ningabafundi ukufunda ngenxa yokungabikho kombane kwaye neendlela zokuhamba zimbi ngenxa yezandyondyo zemvula.

 

 

Process

Ndizokubagundela abafundi umsebenzi ekufuneka bawenze ze ndibacacisele ukuba xa ubhala ileta yaseburhulumenteni kulindeleke kuvele ezi zinto zilandelayo:-

  • Iidilesi ezimbini
  • Isibuliso esindilisekileyo
  • Umqolo okrobisa malunga nomcimbi oqulathwe yileta 
  • Isiqu:apha ndilindele ukubona ukuba umfundi ungena emxholweni 
  • Ulwimi olusetyenzisiweyo malundiliseke 
  • Makuvele umhlathi wokuqukumbela kuba nguwo oveza umnqweno wombhali andule ukushiya inombolo
  • Isiphelo:apha ndilindele ukubona isihlonipho nokuzithoba apho umbhali abhala igama nefani yakhe kwaye asayine 

 

Evaluation

Apha abafundi abazozenzela umsebenzi wabo andizukusebenzisa rubrikhi(rubric).Abafundi bazokuzenzela nje umsebenzi wabo bucala kodwa benze isiqinisekiso sokuba balandela yonke imiyalelo endibanike yona.

(No memo as this will be a self assessment)

Conclusion

Apha abafundi ndiyababulela ngentsebenziswano esithe sabanayo,ndandule ukuthi(I encourage my learners to reflect on the lesson of the day.) 

Credits

To complete this webquest I have used https://youtube.com/channel/UCVVnbpP8_9QZI1kRCRJLSqw

Teacher Page

Ms Esethu Bulabula,I am a student at CPUT and I will be a language teacher.

This lesson is a learner centred lesson which is basically about a formal letter whereby learners are expected to learn how to compose one but I give them hints here and there of what is expected from them.

I am teaching them this type of letter because I am hoping they will be able to write them when writing or compiling a CV in the future.