IsiXhosa ulwimi lwasekhaya grade 12(IZICHAZI)

Introduction

Wamnkelekile kwisifundo sanamhlanje

Namhlanje sizakufunda ngezichazi

Landela le link ingezantsi ubukele isifindo sezichazi.

 

Task

Funda esi sicatshulwa silandelayo uze uqwalasele Izichazi ezifumaneka kuso.

Ngakwilokishana yase-Amalinda kwakukho amatyotyombe amaninzi  kwindwawana esehlathini elikhulu. Kufutshane nalamatyotyombe kwakukho indawo emdaka, kwaye isoloko ibhuzwa ziimpukane. Le ndawo yayingcoliswa kwangabahlali  balapho kuba bethanda ukulahla izinto ezimdaka apho. Nalowo okhutheleyo ebephela elahla kuba etyhafiswa kukubona uninzi lungahoyanga. Ingxaki yabo bebenganayo imigqomo okanye iiplastiki zokugalela inkukuma. Konke oku kwabangela impilo enkenenkene kubahlali balapho. Kaloku umoya ababewuphefumla wawungacocekanga. Loo nto yabangela ukuba uninzi lwabo bangenwe zizifo ngezifo ezazibangwa bobo bumdaka.
Abahlali abakrelekrele  bayithathela unyawo le nyewe. Kwabizwa intlanganiso  eshushu yabahlali bonke eholweni, apho babeza kufundiswa ngobungozi  bokulahla inkukuma esithubeni. Abahlali  bavuka ekuseni, baphuma nabantwana babo ukuya kulo ntlanganiso besiya kuzivela okuza kuthethwa. Emva koko kwabakho isigqibo sokuba kundwendwelwe umasipala wengingqi kucelwe imigqomo emikhulu yokugalela inkukuma kwakunye neeplastiki zenkukuma ukuze umzi ngamnye ufumane.  Bahamba kakuhle yaba yimpumelelo  loo ntlanganiso kuba umasipala wabamnkela ngobubele waza waziphumeza zonke izicelo zabo.                                                   
 

[Ithatyathwe kwincwadi yesiXhosa ethi: IsiXhosa Ngumdiliya]

Process

Umbuzo 1

Khuphela le theyibhile ingezantsi uze ufake isichazi ngasinye osifumanayo phantsi kodidi lwaso.

Iziphawuli Izibaluli Izimnini Izichazi zoquko
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

                                                      20 Amanqaku

 

Umbuzo 2

Kwezi zichazi uzifumeneyo yakhaezakho izivakalisi ngesichazi ngasinye osifumeneyo.

                                                      20 Amanqaku

 

Evaluation

Indlela yokucazulula Amanqaku

Umbuzo 1 20 Amanqaku 
Umbuzo 2 20 Amanqaku
Amanqaku ewonke 40

Umbuzo 1 kulindeleke ukuba umfundi afumane Izichazi ezingamashumi amabini-20 ukuze afumane Amanqaku apheleleyo.

Umbuzo 2 kulindeleke ukuba umfundi abhale izivakalisi ezingamashumi amabini-20 esebenzisa Izichazi ezikwi theyibhile yakhe. Xa enze njalo uyakuthi afumane Amanqaku apheleleyo.

Conclusion

Bhala amagama alikhulu-100 ukutya kwikhulu linamashumi amabini-120, uchaze ufunde ntoni kwisifundo sanamhlanje.

Credits

Sebenzisa incwadi yomfundi "Ukhanyo" kwiphepha lamashumi amthandathu anesithandathu-66 ufunde banzi ngezichazi.

 

Teacher Page

Xa unemibuzo onayo malunga nesi sifundo nxibelelana nam kwezi nokholo:

Cell:084 7454 350

Email: sinazolugunya90@gmail.com