Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino

Introduction

               Mahalaga ang wika. Malaki ang papel na ginagampanan nito sa pagkakaroon ng unawaan, ugnayan, at mabuting pagsasamahan. Ito ang itinuturing na instrumento sa pagpapahayag at tagapagbitbit ng kaalaman, kultura, at kasaysayan ng isang lipunan o bansa. Iba't ibang sitwasyong ginagamitan ng wika gaya ng pagtatakda, paglilimita, pagbibigay- katawagan sa mga bagay o sa tao, tungkulin nitong matasa ang mga bagay, behikulo ng pagtataya sa mga pangyayari sa hinaharap kasama na rin sa paglalahad ng mga karanasang pangnagdaan at pangkasalikuyan, pagpapabatid ng impormasyon sa iba't ibang uri at antas nito, at katungkulang dapat sundin o pahalagahan (Morong, et al., 2009)

May pangangailangan na pagtuunan ng pansin hindi lamang ang kabatiran ukol sa wika. Higit ding mahalaga ang aktwal na paggamit ng wika sa tiyak na pagkakataon. Sa pag- aaral ng wika, may dalawang kakayahang dapat bigyan ng tuon, ang;

 1. Komunikatibo
 2. Lingguwistiko

KAKAYAHANG KOMUNIKATIBO

             sinasaklaw ng kasanayan ang pagiging tama ng pagkakabuo ng mga pangungusap, kundi ang pagiging angkop ng mga ito, depende sa sitwasyon.

             ay tumutukoy sa paglalapat ng mga kaalamang lampas sa gramatika o balarila. Mahalaga rito ang mabisang paggamit ng wika para sa ganap na pagkakaunawaan (Garcia, et al., 2008). 

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa uri ng kakayahan ng mga Pilipino:

 

Task

Sa Katapusan ng aralin:

 1. Napipili ang angkop na mga salita at paraan ng paggamit nito sa mga usapan o talakayan batay sa kausap, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin, at grupong kinabibilangan F11PS –IIe – 90
 2. Nahihinuha ang layunin ng isang kausap batay sa paggamit ng mga salita at paraan ng pagsasalita F11WG- IIf – 88
 3. Nakabubuo ng mga kritikal na sanaysay ukol sa iba’t ibang paraan ng paggamit ng wika ng iba’t ibang grupong sosyal at kultural sa Pilipinas F11EP – IIf – 34

Tiyak na Layunin:

 1. Nakapaghihinuha sa mga angkop na salita na nakabatay sa kausap
 2. Nakapagpapamalas ng isang maikling dula-dulaan batay sa lugar/ lunan na kinabibilangan.
 3. Nakikilala ang modelong SPEAKING ayon sa sitwasyon.
 4. Nauunawaan ang kahulugan ng kakayahang sosyolingguwistiko.
 5. Nakapaglalapat ng isang ang sitwasyong komunikatibo batay sa pagtukoy sa sino, paano, kailan, saan at bakit nangyari ang gawaing pangkomunikasyon gamit ang modelong SPEAKING
Process

 

KAKAYAHANG KOMUNIKATIBO – Sa paksang ito, ating pag-aaralan kung ano nga ba ang kakayahang komunikatibo at ang mga halimbawa nito.

Alam natin na ang komunikasyon ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang komunidad. Ito ang nagiging pangunahing instrumento sa pagpapalitan ng impormasyon, emosyon, at opinyon sa ating lipunan.

Kakayahang Komunikatibo Halimbawa At Kahulugan

Kaya naman, mahalaga para sa atin na alamin kung ano nga ba ang mga kakayahang dapat natin malaman tungkol sa komunikasyon. Mayroong apat na pangunahing kakayang komunikatibo. Ito ang:

1.    Kakayahang Lingguwistiko/Istruktural/Gramatikal – Ang kakayahang lingguwistika ay naglalarawan sa kakayahan ng indibiwal gumawa at umitindi ng maayos at makahulugang pangungusap.

2.    Kakayahang Sosyolingguwistiko –Ang kakayahang sosyolinggwistiko ay naglalarawan sa kakayanan ng mga indibidwal na makamit ang atensyon ng madla. Halimbawa nito ay ang pagsasambit ng isang salita ngunit kumpleto na ang kahulugan tulad ng pagsabi ng “hoy!” o “sir!”

3.    Kakayahang Pragmatiko – Ang kakayahang pragmatiko ay naglalarawan sa kakayahang sosyo-linggwistika na ating ginagamit araw-araw. Kabilang na rito ang pagkakaroon ng kakayanang magunawa ng sinasabi o paggalaw ng mga indibidwal at kung ito ay angkop sa nangyayaring sitwasyon.

4.    Kakayahang Diskorsal – ito po ay isang bahagi na nagbibigay-kakayahang magamit ang wikang binibigkas at wikang ginagamit sa pagsulat sa makabuluhang paraan upang maipabatid ang mensahe at maunawaan din ang tinatanggap na mensahe. 

Kakayahang Sosyolingguwistiko

       Tinutukoy ng kakayahang sosyolingguwistiko ang kakayahang gamitin ang wika nang may naaangkop na panlipunang pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon.

Para sa karagdagang impormasyon maaring buksan ito: https://www.elcomblus.com/kakayahang-sosyolingguwistiko-paglikha-ng-angkop-na-pahayag-sa-tiyak-na-sitwasyon/

Isinasaalang-alang ang wika batay sa modelong SPEAKING ni Dell Hymes.

S-etting (saan naganap ang usapan)

P-articipants (Sino ang kasangkot sa usapan)

E-nds ( Layunin ng pag-uusap)

A-ct sequence (Takbo o daloy ng usapan)

K-ey (tono ng pag-uusap pormal b o impormal)

I-nstrumentalities (anong tsanel ang ginamit)

N-orms (ano ang paksa ng usapan)

G-enre (anong uri/ anyo ng usapan nagsasalyasay ba, nakikipagtalo)

Evaluation

Unang Gawain:

Tukuyin kung anong uri ng komunidad ang ipinapakita sa larawan at sabihin kung sa paanong paraan ito nakakatulong sa atin bilang indibidwal. 

 

Ikalawang Gawain:

              Bumuo ng isang maikling dula o senaryo na nagpapakita ng paraan ng pakikipag-usap ng  bawat uri ng komunidad na napili.

                                                              Unang Pangkat - Paaralan

                                                              Ikalawang Pangkat - Ospital

                                                              Ikatlong Pagkat - Simbahan

                                                              Ikaapat na Pangkat - Munisipyo

PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA PUNTOS
 • Kahandaan
      10
 • Ekspresyon ng Mukha
      20
 • Husay sa Pagganap
      30
 • Malikhain
      30
 • Mahusay na Pagpili ng Paksa
      10
           Kabuuan      100

 

Ikatlong Gawain:

Panuto: Buhat sa pinanood na talkshow/ panayam/ seminar o palatuntunan himayin ang naging pag-uusap gamit ang modelong Speaking ni Hymes. Gamitin ang pormat sa ibaba.

 

Pamagat ng Seminar/ Palatuntunan/ seminar/ kumprerensiya/ Pagtitipon/ Talk show

_________________________________________________

                                   Gabay

                          Tala

S-setting and Scene (Saan naganap ang pag-uusap ng dalawa o higit pang tao?)

 

P-participant (Sinu-sino ang kasangkot sa pakikipag-usap?)

 

E-ends (ano ang dahilan ang pag-uusap?)

 

A-Act Sequence (Paano ang takbo ng usapan?)

 

K- key (Ano ang anyo ng pag-uusap? Pormal o di-pormal?)

 

I-Instrumentalities (Ano ang tsanel na ginamit? Pasalita ba o pasulat?)

 

N-Norms (Ano ang paksa ng usapan?)

 

G-Genre (Ano ang diskursong ginagamit? Nagsasalaysay ba?)

 

Conclusion

           Alam natin na ang komunikasyon ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang komunidad. Ito ang nagiging pangunahing instrumento sa pagpapalitan ng impormasyon, emosyon, at opinyon sa ating lipunan. Kaya naman, mahalaga para sa atin na alamin kung ano nga ba ang mga kakayahang dapat natin malaman tungkol sa komunikasyon.

           Ang Kakayahang Komunikatibo ay mayroong apat na kakayahan: Kakayahang Lingguwistiko/Istruktural/Gramatikal, Kakayahang Sosyolingguwistiko, Kakayahang Pragmatiko at Kakayahang Diskorsal.

Credits
Teacher Page

Ang Webquest na ito ay inilikha ni Joseph Dimas na mag aaral sa College of Science Technology ang Communication Inc., Sariaya, Quezon para sa asignaturang Technology for Teaching and Learning 2