Kasalukuyang Panahon

Introduction
  • Patriyarkal man ang paraan ng pamamahala tulad sa Pilipinas subalit nagkaroon din ng puwang ang mga kababaihan at naging lider ng bansa gaya nina dating Pangulong Corazon C. Aquino at Gloria M. Arroyo.

  •  Ang mga babae, may trabaho man o wala, ay inaasahang gumawa ng mga gawaing-bahay.

  • Marami nang pagkilos at batas ang isinulong upang mapagkalooban ng pantay na karapatan sa trabaho at lipunan ang kababaihan, kalalakihan, at iba pang kasarian o napapabilang sa LGBTQIA+.

Credits

Abesamis, C. (2020). Araling Panlipunan Modyul sa Mag-aaral: Kasarian sa Iba't Ibang Lipunan. Department of Education- Region III.

Teacher Page

Ang WebQuest na ito ay nilikha ni Bb. Leah C. Labordo, pre-service teacher mula sa College of Sciences, Technology and Communications Inc.