Makataong kilos

Introduction

kilos na isinagawa ng tao nang may kaalaman, malaya, at kusa. Ang kilos naito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos- loob kaya’t may kaoabnagautan ang tao sa pagsasagawanito. Karaniwang tinatawag itong kilos na niloob, sinagya at knusa sapagka’t isinasagawa ito ng tao sa panahon na
siya ay responsable, alam niya ang kaniyang gignagawa at ninais niyang gawin ang kilos na ito.

Task

Bubunot ng letransa kahon at itoy bubuohin sa pisara

Process

Group sharing 

Evaluation

Maisabuhay ang makataong kilos

Conclusion

Maipapahayag ng mga estudyante ang makataong kilos

Credits

Edukasyon sa pagpapakatao