Međunarodni sistem mera- SI

Introduction

Osnovni metod proučavanja pojava i osobina tela u fizici je eksperiment.U eksperimentu proučavamo prirodne pojave u posebno pripremljenim uslovima pri čemu vršimo merenja fizičkih veličina. Merenje se koristi stalno i u svakodnevnom životu.

Fizičkim veličinama se opisuju osobine fizičkih tela i pojave.Svaka fizička veličina se mora precizno definisati, ima svoj naziv, oznaku i jedinicu mere koja takođe ima svoj naziv, oznaku i mora biti precizno definisana.Fizička veličina se predstavlja brojem i odgovarajućom mernom jedinicom.

Merne jedinice su se menjale sa razvojem ljudske civilizacije. Sa razvojem nauke uvodile su se nove fizičke veličine i jihove jedinice. 1875. godine je potpisan međunarodni ugovor, odnosno Metarska konvencija kojoj je Kneževina Srbija pristupila 1879. godine. Potpisivanjem konvencije zemlje su se obavezale da prihvate taj metrički sistem. Danas je u najvećem broju zemalja prihvaćen Međunarodni sistem veličina i jedinica - SI.

Task

Veoma je važno razumeti značaj uvođenja Međunarodnog sistema veličina i jedinica  Si. Potrebno je proučiti istoriju, strukturu i sadržaj SI.

Šta je SI?

Istorijat i Značaj

Struktura: 

osnovne fizičke veličine i jedinice

izvedene fizičke veličine i jedinice

Etaloni

Oznake i pravilno pisanje naziva, oznaka i jedinica

Prefiksi koji se koriste da bi se dobili umnošci ili delovi jedinica

Process

Potrebno je posetiti određene linkove na internetu ili pronaći odgovarajuću literaturu, proučiti i odgovoriti na date zahteve. Napraviti prezentaciju. Za osnovne veličine i jedinice i za prefikse koristiti tabelarni prikaz

.https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

https://www.df.uns.ac.rs/files/5/mehanikasi-1.pdf

http://www.dmdm.rs/lt/MJPravila.php

Evaluation

Vrednuje se sadržaj i tačnost podataka, estetska vrednost rada i preglednost.

Conclusion

Dobro poznavanje mera i jedinica SI, njegov značaj i pravilna upotreba je neophodno i za svakodnevni život i za bavljenje naukom.

Teacher Page

Biljana Baštovanović,

"Nata Jeličić"

Šabac