Pagguhit

Introduction

" How you draw is a reflection of how you feel about the world. You're not capturing it, you're interpreting it." - JULIETTE ARISTIDES

Ang pag-guhit ay isa ring pamamaraan kung saan gusto ipahiwatig ng tao ang kanyang totoong saloobin o damdamin sa pamamagitan ng pagguhit mula sa iba't-ibang pamamaraan. Ito rin ay isang paraan upang mahasa ang pagiging malikhain ng isang tao.

Sa yunit na ito, ang mga mag-aaral sa kindergarten/ikaw ay matutong gumuhit ng mga iba't ibang bagay na matatagpuan sa ating kapaligiran.

Task

Kasama ang iyong pangkat, gumuhit ng labing limang mga bagay na iyong makikita sa loob ng silid aralan at pagkatapos ay kulayan ang mga ito.

Process

1. Kasama ang iyong grupo, pumili ng labing limang mga bagay na makikita sa loob ng silid aralan.

2. Iguhit ang mga ito sa isang buong manila paper.

3. Pagakatapos maiguhit ang labing limang mga bagay kulayan ang mga ito.

4. Ipakita at ibahagi kung ano ang mga bagay na inyong naiguhit.

Evaluation

1. Lahat ng mga bagay na naiguhit ay makikita sa loob ng silid aralan- Oo/Hindi

2. Ang mga bagay na naiguhit ay umabot ng labing lima- Oo/Hindi

3. Nakulayan ng maayos ang mga naiguhit( walang puting puwang at walang lumampas)- Oo/Hindi

 

Conclusion

Sa pagtatapos ng gawaing ito, magiging pamilyar ang mga mag-aaral tungkol sa mga bagay na mikikita nila sa kanilang kapaligiran. Matututunan din nila na makipagtulungan sa kanilang mga kamag-aral at mahasa ang kanilang pagiging malikhain.

Credits
Teacher Page

Christopher Lemuel M. Murella 

BECEd 2