Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning Pangkapaligiran

Introduction

Kanino nga ba nakasalalay ang paghahanda para sa mga banta ng iba't ibang hamong pangkapaligiran na ating nararanasan? Ito ba ay tungkulin ng pamahalaan o ng mamamayan?

Suriin natin ang lyrics ng awitin na Laging Handa. Ito ay ang opisyal na DepEd DRRM Jingle.

  1. Tungkol saan ang awit?
  2. Ano-anong mga paghahanda ang ginagawa ng inyong pamilya tuwing may kalamidad?
  3. Bakit kailangang maging handa sa lahat ng pagkakataon?
Task

Sa araling ito ay suriin mo kung paano ka makatutulong sa pagharap sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang matutukoy ang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran at maipapaliwanag ang pangunahing konsepto ng Disaster Management.

Process

Ang Disaster Management

Kung sakaling magkakaroon ng kalamidad sa inyong lugar, alam mo ba ang iyong gagawin? Kung saang ligtas na lugar ka maaaring lumikas? Kung kanino ka hihingi ng tulong? Ang sagot sa mga tanong na ito ay ilan lamang sa mga dapat mong malaman upang maging ligtas ka sa panahon ng kalamidad.

Ang pagiging ligtas ng isang komunidad sa mga sakuna ay nakasalalay sa pagkakaroon ng isang mahusay na disaster management. Ayon kay Carter (1992), ito ay isang dinamikong proseso na sumasakop sa pamamahala ng pagpaplano, pag-oorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol. Kabilang din dito ang iba't ibang organisasyon na dapat magtulungan at magkaisa upang maiwasan, maging handa, makatugon, at makabangon ang isang komunidad mula sa epekto ng sakuna, kalamidad at hazard. malinaw na sinasabi dito na hindi lamang nakasalalay sa kamay ng pamahalaan ang pagbabalangkas ng disaster management plan. Kabilang din dito ang mga mamamayan at ang pampribado at pampublikong sektor.

Ayon naman kina Ondiz at Rodito (2009), ang disaster management ay tumutukoy sa iba't ibang gawain ma dinisenyo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad, at hazard. Nakapaloob din dito ang mga plano at hakbang na dapat gawin ng mga komunidad upang maiwasan, makaagapay sa mga suliranin at makabangon mula sa epekto ng kalamidad, sakuna at hazard.

Kung bibigyang pansin ang dalawang kahulugan, makikitang hindi lamang ang pagtugon matapos  ang isang kalamidad ang kinapapalooban ng disaster management, kabilang din dito ang mga gawain upang lubusang makabangon mula sa kalamidad at maibalik ang normal na daloy ng pamumuhay ng m ga tao sa isang lugar. Sa pag-aaral ng disaster management, mahalagang alam mo ang pagkakaiba ng mga ginagamit na termino o konsepto. ang mga sumusunod na kahulugan ay isinalin sa Filipino mula sa Disaster Management Risk Management System

1. Hazard - ito ay tumutukoy samga banta na maaaring dulot ng kalikasan o ng gawa ng tao. Kung hindi maiiwasan, maaari itong magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, at kalikasan.

►Anthropogenic Hazard o Human-Induced Hazard - ito ay tumutukoy sa mga hazard na bunga ng mga gawain ng tao.  ​​This contains an image of: {{ pinTitle }}          Slovnaft rafinery smoke​​

►Natural Hazard - ito naman ay tumutukoy sa mga hazard na dulot ng kalikasan.                                     This contains an image of: {{ pinTitle }}             Temporary valparaiso wind and rain, the wind exceeds the tidal waves caused 160km/hy the stranding of a ship.

2.  Disaster - ito ay tumutukoy sa mga pangyayari na nagdudulot ng panganib at pinsala sa tao, kapaligiran,at mga gawaing pang-ekonomiya. Maaaring ang disaster ay natural gaya ng bagyo, lindol, at pagputok ng bulkan o gawa ng tao tulad ng digmaan at polusyon. Sinasabi din na ito ay resulta ng hazard, vulnerability, at kawalan ng kapasidad ng isang pamayanan na harapin ang mga hazard.

3. Vulnerability - ito ay tumutukoy sa tao, lugar, at impratruktura na may mataas na posibilidad na maapektuhan ng mga hazard. ang pagiging vulnerable ay kadalasang naiimpluwensyahan ng kalagayang heograpikal at antas ng kabuhayan.

4. Resilience - ang pagiging resilient ng isang komunidad ay tumutukoy sa kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto na dulot ng kalamidad. Ang pagiging resilient ay maaaring istruktural, ibig sabihin ay isasaayos ang mga tahanan, tulay o gusali upang maging matibay. Maaari ring ito ay makita sa mga mamamayan, halimbawa ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa hazard ay maaaring makatulong upang sila ay maging ligtas sa panahon ng kalamidad.

Evaluation

May be an image of text that says 'Pumili Gawain: ENVIRONMENTAL ISSUE MAP Araling Panlipunan 10 (Kontemporaryong Isyu) isang suliraning pangkapaligiran. Gumawa envitonmental issue map sa pamamagitan ng paggawa a. Sanhi surimn kung ay gawa ng ao natural na pangyayari b. Epekto- suriin epekto ba't ibang espekto pamumuhay Kaugnayan- suriin ang kaugnaya nito mga suliraning araranasan iba pang likas na yaman d. Tunguhin suriin ang maaaring maging epekto kung magpapatuloy ang nararanasang suliraning pangkapaligiran mga sumusunod: Environmental Issue Map: SANHI epeKTo L. KAUGNAYAN PALIWANAG: TUNGUHIN'

Gabay na mga tanong:

  1. Ano ang konklusyon na iyong mabubuo tungkol sa epekto ng mga suliraning pangkapaligiran?
  2. Ang suliraning pangkapaligiran ba na ating nararanasan ay may kaugnayan sa isa't isa? Patunayan.
  3. Kung magpapatuloy ang suliranin at hamong pangkapaligiran na ito, sino ang pangunahing maaapektuhan? Bakit?
  4. Paano mabisang masosolusyunan ang mga nabanggit na suliranin at hamong pangkapaligiran?
Conclusion

Ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework

Nakabatay ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 as dalawang pangunahing layunin: (1) Ang hamon na dulot ng m,ga kalamidad at hazard ay dapat pagplanuhan at hindi lamang haharapin sa panahon ng pagsapit ng iba't ibang kalamidad; at (2) Mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan upang mabawasan ang pinsala at panganib na dulot ng iba't ibang kalamidad at hazard. Ang mga nabanggit na layunin ay kasama sa mga naging batayan sa pagbuo ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework (PDRRMF).

Binibigyang diin ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Frameworkang pagiging handa ng bansa atmga komunidad sa panahon ng mga kalamidad at hazard. Sa pamamagitan nito, ang pinsala sa buhay at ari-arian ay maaaring mapababa o maiwasan.

Isinusulong din ng PDRRMF ang kaisipan na ang paglutas sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng ating pamahalaan. Ang proseso sa pagbuo ng isang disaster management plan ay dapat na produkto ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamahalaan, private sector, business sector, Non-Government Organizations (NGOs), at higit sa lahat ng mga mamamayang naninirahan sa isang partikular na komunidad. Ang ganitong proseso ay tinatawag na Community Based-Disaster and Risk Management (CBDRM).

Sa kasulukuyan, isinusulong rin ng NDRRMC ang CBDRM Approach sa pagbuo ng mga plano at polisiya sa pagharap sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran.

Credits

Araling Panlipunan Ikasampung Baitang

PIVOT 4A Learner's Material

Unang Markahan: Unang Edisyon, 2020 

 

Laging Handa DepEd - DRRM Jingle

https://www.youtube.com/watch?v=6rk3XXQL40A

Teacher Page

Ang webquest na ito ay nilika ni Carmencita B. Duabe na kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education Major in Social Studies sa paaralan ng College of Sciences Technology and Communication Inc, Sariaya Quezon, para sa asignaturang Technology for Teaching and Learning 2 (TTL 2) sa ilalim ng pamamahala ni Mrs. Anabel Sta Cruz.