Paikot na Daloy ng Ekonomiya

Introduction

PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA

Ito ay tumutukoy sa modelo o proseso kung paano gumagana ang isang ekonomiya. Paikot ito dahil ang paggalaw ng bawat salik o elemento nito ay may nag-uumpisa at bumabalik din sa isang lugar at nagpapatuloy ang daloy.

Ipinakikita rin ng paikot na daloy ng ekonomiya, tinatawag ding economic circular-flow model, ang daloy ng produkto at serbisyo, at ng pera o salaping mahalang mga kabahaging marapat na bantayan.

Hindi gaya ng pag-aaral ng gawi o daloy ng lipunan, madaling mailarawan ang kaganapan sa buong ekonomiya sa pamamagitan ng paikot na daloy ng mga produkto at serbisyo.

Makatutulong sa gawaing ito ang konsepto ng circular flow ni Francois Quesnay batay sa kanyang Tableau Economique.

Sa isang payak na pananaw, makikita ang daloy ng mga produkto at serbisyo sa sa pagitan ng sambahayan, pamilihan at bahay-kalakal.

Bago tayo magpatuloy sa sariling aralin sa araw na ito, magkakaroon muna tayo ng isang gawain na pinamagatang " Hula Salita". Simple lamang ang mechanics ng ating laro, hahanapin ninyo ang sampung salita na may kaugnayan sa ekonomiks. Mayroon lamang kayong limang minuto para sagutan ang ating "hula salita". Pag natapos na, i-screenshot ang inyong mga nahulaan at ipasa sa ating group chat upang mabilang ang iyong puntos ng iyong guro. Handa na ba kayo? i click lamang ang link sa ibaba: 

https://nepazing.com/WordSearch/Play/2CAD8C02

Task

Matapos ang aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Natutukoy ang mga ugnayan ng ibat ibang bahagi na bumubuo sa  pambansang ekonomiya

2. Nakabubuo ng isang dayagram ng paikot na daloy ng ekonomiya.

3. Naipapahayag ang gampanin at kahalagahan ng bawat sektor na kasapi sa paikot na daloy ng ekonomiya.

Process

Ang Unang Tatlong Modelo ng Paikot na Daloy ng Ekonomiya

Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang tayahin ang inyong mga nalalaman sa ating aralin sa pamamagitan ng Know-Want-Learned Chart. Mangyaring punan ang letrang K para sa inyong mga nalalaman at W para sa mga nais ninyong malaman. I-click ang lang na ito: 

https://jamboard.google.com/d/1H5oG6HAGb7frzVmGMfVeQAeogyj6Thq9Tsk3RPwuxhU/edit?usp=sharing

 

  1. Unang Modelo

 

Ito ay ang Simpleng Ekonomiya. Ang sambahayan at bahay-kalakal ay iisa. Ang lumilikha ang produkto ay sya ring konsumer. Ang supply ng bahay-kalakal ay demand nito kapag kabilang na ito sa sambahayan. Halimbawa, kapag ikaw ay napunta sa isang pulo, at sakaling walang pagkakataon na ikaw ay makaalis agad doon ay maaaring gumawa ka ng paraan upang matugunan ang sarili mong pangangailangan dahil wala namang gagawa nito para sayo. Ikaw ang maghahanap ng pagkain, gagawa ng sariling bahay, at bubuo ng sariling damit. Sa madaling salita, ang sambahayan at bahay-kalakal ay ikaw lamang. Ang kita sa simpleng ekonomiya ay ang halaga ng produksyon sa isang takdang-panahon. Inaasahan na ang halaga ng produksyon ay siya ring halaga ng pagkonsumo sa produkto. Upang lumago ang ekonomiya, kinakailangang maitaas ng kaukulang aktor ang kanyang produksyon at pagkonsumo

Sagutin ang katanungang ito sa ating Google Jamboard, iclick lamang ang link na ito:

https://jamboard.google.com/d/1NzP-ifHXwKBU19NegOWsJe64bBHGkK3r9y6E-zg_JIs/edit?usp=sharing

Para sa iyo, makatutulong ba ang unang modelo sa pagpapaunlad ng ating pambansang ekonomiya? Bakit?

   

 2. Ikalawang Modelo

 

 Sa modelo na ito makikita naman natin na di tulad sa unang modelo, ang sambahayan at bahay-kalakal ay magkaiba. Dito, ay ipinapakita na may dalawang aktor sa isang ekonomiya, ang sambahayan at bahay-kalakal. Ang sambahayan ang siyang nagdedemand ng mga produkto ngunit wala itong kakayahan na lumikha ng produkto. Ang bahay-kalakal ang tanging may kakayahang lumikha nito. Subalit bago makalikha ng produkto, kailangan na ang bahay-kalakal ay bibili ng o umupa ang mga salik ng produksyon. Sa paggamit ng kapital na produkto, kailangang magbayad ng interes ang bahay-kalakal, halimbawa kung ito ay umuupa ng lupa na pinagtatayuan ng kanyang negosyo, ito ay babayad ng renta sa lupa at sahod naman para sa mga manggagawa dito. Ang sahod o sweldo ay syang nagsisilbing kita ng sambahayan. Dito naman ay bibili ang sambahayan ng kanilang mga pangangailangan sa bahay-kalakal ng produkto o serbisyo. Gagamitin nila ang kita o sweldo upang mabili ang kanilang mga pangangailangan. Ito naman ay tutugunan muli ng bahay-kalakal ng kanilang  produkto o serbisyo. Mahalaga ang ginagampanan ng mga aktor ng modelong ito sa ekonomiya dahil ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksyon. Upang mapataas ang produksyon, kailangang marami ang magagamit na salik ng produksyon.Bukod dito, kailangan din na mataas ang antas ng produktibidad ng mga salik. Samakatuwid, kailangan ng paglago ng kapital, oportnuidad ng trabaho, produktibidad ng lupa at kaalaman sa entrepreneurship upang mapag-ibayo ang kita ng sambahayan at ng bahay-kalakal.

Sagutin ang katanungang ito sa ating Google Jamboard, iclick lamang ang link na ito:

https://jamboard.google.com/d/1NzP-ifHXwKBU19NegOWsJe64bBHGkK3r9y6E-zg_JIs/edit?usp=sharing

Para sa iyo, makatutulong ba ang ikalawang modelo sa pagpapaunlad ng ating pambansang ekonomiya? Bakit?

3. Ikatlong Modelo

 

Sa ikatlong modelo, ay nagpapakita ng dalawang pangunahing sektor – ang sambahayan at bahay-kalakal. Kabilang naman dito ay ang pamilihang pinansyal. Sa pamilihang pinansyal, nag-iimpok ang mga mamimili bilang paghahanda sa hinaharap. Hindi nito gagastusin ang isang bahagi ng natanggap na kita. Ang bahagi ng kita na hindi ginastos ay tinatawag na impok (savings). Ito ang inilalagak sa pamilihang pinansyal. Sa pagtagal ng panahon, hindi lamang tubo ang iniisip ng mga bahay-kalakal. Ninanais din nitong mapalawak ang kanilang negosyo sa iba’t-ibang panig. Dahil dito, maaring manghiram ang bahay-kalakal ng karagdagang pinansyal na kapital. Ang paghiram sa pamilihang pinansyal ay may kapalit na kabayaran. Babayaran nito ng interes ang hiniram na puhunan. Ang pag-iimpok at pamumuhunan ay hindi orihinal na gawaing pang-ekonomiya. Ang mga ito ay nagaganap dahil nagkakaroon ng pagpaplano para sa hinaharap ang mga naturang aktor. Ito ang pagpapakahulugan sa broken lines na ginamit sa dayagram. Upang mapatatag ang ekonomiya, kailangang may sapat na ipon ang sambahayan. Kailangan din na may sapat na dami ng bahay-kalakal na handang mamuhunan. Inaasahan na sa pamumuhunan ng bahay-kalakal, tataas ang produksyon ng mga kapital na produkto at darami ang bubuksang trabaho. Sa ganitong modelo ng ekonomiya, mahalagang balanse ang pag-iimpok at ang pamumuhunan.

Sagutin ang katanungang ito sa ating Google Jamboard, iclick lamang ang link na ito:

https://jamboard.google.com/d/1NzP-ifHXwKBU19NegOWsJe64bBHGkK3r9y6E-zg_JIs/edit?usp=sharing

Para sa iyo, makatutulong ba ang ikatlong modelo sa pagpapaunlad ng ating pambansang ekonomiya? Bakit?

 

Ngayon na mayroon na kayong pangunahing kaalaman kung paano dumadaloy ang ekonomiya sa una, ikalawa, at ikatlong modelo, narito ang isang bidyo na magpapalalim ng inyong kaalaman na maari ninyong buksan tungkol dito:

 

 

Evaluation

Ngayon naman para sa inyong ebalwasyon, magkakaroon tayo ng performance task, kung saan magkakaroon tayo ng tatlong grupo, ang mga may surname o apilyedo na nagsisimula sa A hanggang J ang unang grupo (unang modelo), K hanggang T ay ang ikalawang grupo (ikalawang modelo), U hanggang Z ang ikatlong grupo (ikatlong modelo). Kayo ay gagawa ng "graphic organizers" ng tatlong modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Ang inyong malilikhang Graphic Organizer ay ipepresent ninyo sa ating google meet. Mayroon lamang kayong sampung minuto para paghandaan ang inyong awtput. 

Sa link na ito kayo lilikha ng inyong graphic organizer:

https://www.canva.com/design/DAEqLs2uYSc/Xd63GVXtxQQ967eSzORAdA/edit

At nakabatay ang inyong marka sa rubrik na ito:

Rubrik sa Performance Test

Pamantayan

Kahanga-hanga

(10)

Napakita ng kahusayan

(9)

Nalilinang

(8)

Nagsisimula

(7)

Marka

Nilalaman

Ang mga nilalaman ng presentasyon ay angkop na tumutugon sa paksang tinalakay. 

Ang mga nilalaman ay bahagyang tumutugon sa nilalaman ng paksang tinalakay. 

Iilan sa nilalaman ang tumutugon sa paksang tinalakay

Ang mga nilalaman ay hindi tumutugon sa paksang tinalakay

 

Pagpapahalaga

Nagtataglay ng masidhing interes sa pagkatuto tungkol sa paksang tinalakay

Nagtatagalay bahagyang pagkatuto sa paksang tinalakay.

Nagtataglay ng mababaw na interes, sa paksang tinalakay

Hindi nagtaglay ng interes sa paksang tinalakay.

 

Pagkamalikhain

Lubos na nagpamalas ng pagkamalikhain at paghahanda ng awtput.

Nagpamalas ng pagkamalikhain at paghahanda ng awtput

Pinaghandaan ang awtput

Hindi nagpamalaas ng pagkamalikhain at paghahanda ng awtput.

 

KABUUANG PUNTOS

 

Conclusion

8 TIPS FOR PREPARATION OF NEET EXAMINATION - CareerGuideTake Note: 

Mga Aktor sa Paikot na Ekonomiya:

1. Sambahayan

2. Bahay-Kalakal

3. Pamilihang Pinansyal

Bago natin tapusin ang ating aralin, nais ko munang tayahin ang inyong mga nalalaman sa ating aralin sa pamamagitan muli ng Know-Want-Learned Chart. Mangyaring punan naman ng kasagutan ay ang letrang L para sa inyong mga natutunan.  I-click ang lang ang link na ito: 

https://jamboard.google.com/d/1H5oG6HAGb7frzVmGMfVeQAeogyj6Thq9Tsk3RPwuxhU/edit?usp=sharing

Credits

References:

Balitao, B. et al. (n.d)Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa mga Mag-aaral

Mimir Encyclopedia of Tagalog.(n.d). François Quesnay. Retrieved from https://mimirbook.com/tl/64dde7805d7

Tabago, F. (n.d). Paikot na Daloy ng Ekonomiya. Retrieved from https://seriansclass.org/paikot-na-daloy-ng-ekonomiya/

 

Teacher Page

No description available.

This webquest was created by Leah C. Labordo, a 4th year Social Studies student from the School of Teacher Education, CSTC Sariaya. 

 

HOPE YOU ENJOYED LEARNING WHILE BROWSING IN MY WEBQUEST!