Sanaysay: "Ang Kababaihan ng Taiwan: Ngayon at Noong Nakalipas na 50 Taon"

Introduction

KALIGIRANG KASAYSAYAN NG TAIWAN

Maglakbay tayo sa isa pang bansa sa Silangang Asya, ang Taiwan. Karamihan sa mga Taiwanese ay may tradisyonal na pagpapahalaga batay sa Confucian Ethics. Kasama rito ang mga kagandahang asal, mga karunungan at angkop na ugnayang sosyal. Ang mga Taiwanese ay nahaharap ngayon sa hamon na mapanatili ang mga pagpapahalagang ito sa kabila ng pagkakaroon ng industriyalisadong lipunan. Bagamat isang industriyalisadong bansa ang Taiwan, hindi pa rin nakatatanggap ng pantay na karapatan ang kababaihan sa larangan ng trabaho. Isang patunay nito ay ang tinatanggap na buwanang sahod ng kalalakihan kung saan 78.5% na mataas ito sa tinatanggap ng mga kababaihan. Ito ay ayon sa aklat ni Yan Chen na pinamagatang Women in Taiwan in Socio-Cultural Perspective.

Ano ang sanaysay?

Ito ay isang genre o sangay ng panitikan na nasusulat sa anyong tuluyan na maaaring tumalakay sa anumang isyu sa kapaligiran maging sa tao, hayop, pook, pangyayari, bagay at guni-guni. Ayon kay Alejandro Abadilla, ang sanaysay ay pagsasalaysay ng isang sanay. Kaya't ang sinumang susulat nito ay nangangailangan ng malawak na karanasan, mapagmasid sa kapaligiran, palabasa o nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa paksang napiling isulat. Nararapat na magpokus sa isang paksa lamang at maghanda ng balangkas upang magkaroon ng kaisahan ang daloy ng mga ideya. Tinatawag na mananaysay ang manunulat ng sanaysay. Kinakailangan ng masining na pag-aaral at kasanayan ng sinumang susulat nito. Katunayan, kabilang sa matatawag na sanaysay ang mga akdang pang pandalub-aral gaya ng tesis, disertasyon, pamanahong papel, panunuri at ang mga sulating pampamahayagan gaya ng tanging lathalain.

Upang mas lalo nating maunawaan ang kahulugan ng sanaysay,  narito ang isa video kung ano nga ba ang kahulugan ng sanaysay.

 

Task

Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasusulat ng isang sanaysay na nagpapahayag ng iyong mga opinyon at pananaw tungkol sa napapanahong isyung panlipunan batay sa sumusunod na pamantayan:

a. mapanghikayat

b. makatotohanan

c. may kaangkupan sa paksa, at

d. kawastuhan ng balangkas

Process

Malaki ang pagkakahawig ng panitikan ng Taiwan sa China at Japan. May halong Japan at Chinese ang Taiwanese dahil dati itong sinakop ng mandarayuhan. Pang modelisasyon na ang akdang pampanitikan ng Taiwan.

Ang araling ito ay naglalaman ng sanaysay na pinamagatang "Ang Kababaihan ng Taiwan: Ngayon at Noong Nakalipas na 50 Taon" na isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Nagbago na kaya ang kalagayan ng kababaihang Taiwanese sa kanilang lipunan? Ang sagot ay malalaman mo sa panonood mo ng sanaysay.

Matapos mong malaman ang sanaysay na pinamagatang "Ang Kababaihan ng Taiwan: Ngayon at Noong Nakalipas na 50 Taon", kinakailangan mong sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

1. Ano ang paksa ng sanaysay?

2. Ano ang layunin ng sumulat nito?

3. Ipaliwanag ang sumusunod na kaisipan:

a. "Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa mababang kalagayan sa lipunan."

b. "Ang karapatan at kalagayan ng kababaihan ay umuunlad kung ihahambing 50 taon ang nakalipas."

c. "Karamihan sa mga kompanya ay nagbibigay-halaga sa kakayahan kaysa kasarian."

4. Ano ang masasabi mo sa pagkakabuo ng sanaysay?

5. Paano masasalamin sa sanaysay ang kalagayang panlipunan at kultura ng Silangang Asya?

Credits

Padayon Wikang Filipino (2021). Kababaihan ng Taiwan Ngayon at Noong Nakaraang 50 Taon. Retrieved from https://youtu.be/N20_rlA-ZIw

Padayon Wikang Filipino (2020). Sanaysay. Retrieved from https://youtu.be/r2vR_kfBoEE

Peralta, R. N et. al (2017). Panitikang Asyano modyul ng mag-aaral sa Filipino. Pasig City