Sistemet dhe Simbolet e Vjetra të Numërimit

Introduction

Një sistem numërimi përbëhet nga një grup simbolesh për përfaqësuar numrat, dhe një grup rregullash për kombinimin e atyre simboleve.

Një numër është një koncept themelor i matematikës dhe përdoret për numëruar, matur dhe etiketuar.

 

Task

Paraardhësit tanë largët rreth 20,000 viteve parë duhet kenë ndjerë nevojën për numëruar:

  • psh. barinjt kishin nevojë    dinin sa bagëti kishin dhe sa kthenin pas kullotës.
  • Një fis tjetër psh, armiqësi me një fis tjetër donte dinte sa luftëtarë dhe sa armë mbetën pas betejës.
  • disa kërkonin dinin sa ditë ka viti, sa individë ka fisi, sa idivid ka familja, sa  ushqime kishinetj.

Njerëzimi  për shkak natyrës dhe sasive shumta gjërave përrreth u detyrua përdorë numurimin plotsimin e nevojave tij.

Process

Një metodë tjetër pak e përhapur e disave nga këto popuj ishte edhe numërimi me copëza guri (guriçka) rrumbullakët ose jo.Metoda e guriçkave formoi bazën për sistemin e parë shkruar numërimit dokumentuar histori.                                                  mijëvjeçarin e katërt p.e.s. Elam (Iran) llogaritësit patën idenë e përdorimit   formave ndryshme prej balte papjekur vend guriçkave për numërim.

Pothuaj njejtën kohë nga Sumerët (Mesopotamia e poshtëme) u shpik një sistem miks i  numërimit me bazë 60 (5 x12 përfaqësojnë gishtat e një dore me ciklet Hënore për një vit. Meqenëse Sumerët numëronin me bazë 60  sistemi  i tyre ishte lehtësisht i ndryshëm: një gur i vogël tregonte për 1, një petëz për 10, një gur i madh për 60, një petëz e madhe për 600, një top për  3600 e kështu me radhë.

 

Evaluation

Disa sisteme numerimi jane:

Sistemi Tally.

Sistemi i numërimi Tally është lloji i thjeshtë i sistemeve numërimit, dhe pothuajse sigurisht i vjetri.                                                këtë sistem numërimi, nevojitet vetëm një simbol dhe cdo numër përfaqësohet duke përsëritur atë simbol.

Me shpesh,ato përdoren për mbajtur nën kontroll numrin e dukurive ndonjë ngjarjeje. Simboli i zakonshëm i përdorur sistemet e llogaritjes është |. Ato zakonisht grupohen me pesë, ku somboli i pestë është I pjerrët dhe kalon nëpër katër parat ||||.

Sistemi hindu - arab.

Për sqaruar vlerat e vendodhjes, numrat hindu-arabë ndonjëherë shkruhen shënime zgjeruara. Një shembull, duke përdorur numrin 32,569, tregohet si poshtë.

32,569 = 30,000 + 2,000 + 500 + 60 + 9

 = 3 x 10,000 + 2 x 1,000 + 5 x 100 + 6 x 10 + 9

 = 3 x 104 + 2 x 103 + 5 x 102 + 6 x 101 + 9

Meqenëse gjitha vlerat e vendit sistemin hindu-arab korrespondojnë me fuqitë prej 10, sistemi njihet si një sistem bazë 10.

Conclusion

Fillimishtnumurimetishin    përafërta, konkrete dhe empirike pas u bënë abstrakte e sofistikuara, mbuluar me cilësi mitologjike, etj. derisa shumë kohë vonë u zhveshën nga mitet dhe u përgjithësuan për arritur formën   përdoren sot.

Sistemet me te perdorura te numerimit jane:

  • Sistemi Tally
  • Sistemi Egjiptian
  • Sistemi hindu - arab

Sistemi i numërimit ne përdorim sot quhet sistemi hindu-arab. Përdor 10 simbole quajtura shifra: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9.

Ky është një sistem pozicionimi pasi pozicioni i secilës shifër tregon një vlerë specifike.

 

Credits

Detyra shtepie:

  1. C'eshte nje sistem numerimi?
  2. Cilat jane simbolet e sistemit Tally?
  3. Si shkruhet numri 3,5,36 ne sistemin hindu - arab?