Šume - Janja Živković, OŠ Jevrem Obrenović

Introduction

Šuma je životna zajednica raznovrsnog drveća, žbunja, zeljastih biljaka i životinja.

Šume su prirodna staništa u kojima živi raznovrstan biljni i životinjski svet. Pored drveća nalaze se još žbunaste i zeljaste biljke.

Šume mogu biti:

            listopadne – listopadno drveće

            četiniraske –  četinarsko drveće

            mešovite – listopadno i četinarsko

 

Koje šume će se razviti zavisi od reljefa, nadmorske visine, zemljišta, vode i toplote.

 

Task

Pretragom Interneta, potrebno je pronaći odgovore na sledeća pitanja:

 1. Šta je šuma?https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
 2. Navedi uslove koji su neophodni za rast i razvoj drveća.
 3. Šta je karakteristično za biljni i životinjski svet šume?
 4. Koje vrste šuma postoje? https://www.youtube.com/watch?v=xo7GL49gRPg
 5. Navedi životinje koje žive u šumi. https://www.youtube.com/watch?v=W6Kf8SCzUBA
 6. Kako se može utvrditi starost nekog drveta?
 7. Ko su gorani? Šta oni rade? http://www.goranisrbije.com/
Process

Da bi odgovorili na postavljena pitanja,potrebno je da posetite određene linkove i pročitate tekstove i na osnovu prikupljenih informacija izradite prezentaciju.

 

Evaluation

Vrednovanje usvojenog znanja vrši se u dve kategorije:

1. Sadržaj rada i tačnost podataka(trostepena skala)
2. Literarna,gramatička i estetska vrednost  prezentacije(trostepena skala)

 

Conclusion

Izučavanje šuma omogućilo vam je postizanje sledećih ciljeva:

 1. Upoznali ste biljni i životinjski svet šuma.
 2. Prezentovali ste stečena znanja svojim drugovima u odeljenju.
 3. Naučili ste kako se koriste savremena informaciono-komunikaciona sredstva u procesu učenja.
 4. Stekli ste iskustvo u učenju na webu.
Credits

Za naredni čas:

Zakonom zaštićene biljke i životinje šuma