Uhlalutyo lombongo Anandile Mabongo

Introduction

 

Task

Kwezi ndidi zezafobe zingezantsi nika imizekelo ibemibini kwisafobe ngasinye

(a) Isikweko

(b)Isimntwiso

(c)Isihlonipho

(d)Isibaxo

Process

 

Evaluation

Impendulo ezichanekileyo

(a) Isikweko -Yingonyama lowo angakuqwenga       (1)

                     -Yihangu ngobuxelegu                          (1)

 

(b) Isimntwiso -Uyintyantyambo ubuhle                     (1)

(c) Isihlonipho -Utata uqhuba matakane                    (1)

                        -Unabele uqaqaqa                              (1)

 

(d)Ubaxo-Ndilambe isisu sithe ncaaa emqolo          (1)

               -Ubhitye oku komcinga                               (1)

 

 

                                                                                    Amanqaku (8)

 

Conclusion

Nazi ezinye izinto oye uziqwalasele xa uhlalutya

Umbuzo buciko -ngumbuzo ongafuni mpendulo.Ngumbuzo obethelela uluvo oluthile apho imbongi ifuna abaphulaphuli babe kulento ikuyo

Isigqebelo-Sisafobe esithi sibonise isiphumo ebesinga lindelekanga okanye esothusayo sichasene nalonto ibicwangcisiwe

Uchasaniso-Yindlela ekusetyenziswa ngayo amagama achaseneyo kwisivakalisi okanye kumqolo ukucacisa imeko ethile umzekelo ukubila usoma

Credits
Teacher Page

xa kukho umfundi onamakhwiniba angaqhagamishelana nam kule nombolo ingezantsi

Miss Mabongo

whats app -0736027591

Facebook -Miss mabongo

email-Missmab@gmail.com