Ukuthabatha inxaxheba kudliwano-ndlebe

Introduction

Iimpawu zodliwano-ndlebe: Lumilise okwemibuzo-mpendulo kuba omnye uyabuza ngapha (umbuzi), omnye uyaphendula ngaphaya (umbuzwa). Xa usenza uphando, udliwano-ndlebe yenye yeendlela zokufumana iinkcukacha kwabanolwazi. 

Task

Zenze ngokungathi uyintatheli eqhuba udliwano-ndlebe nomnye wabongikazi abalishiyayo eli baye kusebenza ngaphesheya. Qulunqa imibuzo eza kubuzwa yintatheli uze unike neempendulo ekulindeleke ukuba zinikwe ngumongikazi xa ezithethelela ngesi sigqibo sokuhamba. 

Process

Uza kusebenza nomlingane wakho nilungiselele olu dliwano-ndlebe. 

Evaluation

* Umbulisile, wazazisa, waza wamkelwa umbuzwa?

* Ubuze ubuncinane imibuzo emihlanu, ebonakalisa intlonipho nenkcubeko?

* Ubuze imibuzo eyenza ukuba umbuzwa akwazi ukunaba xa ephendula?

* Uzimamelisile iimpendulo zombuzwa, wayilungiselela imibuzo yakhe?

* Umnikile umbuzwa ithuba lokubuza imibuzo phambi kokuqukumbela udliwano-ndlebe?

* Ingaba udliwano-ndlebe ulusonge ngendlela efanelekileyo? 

Conclusion

Umfundi ngamnye uzothatha incwadi yakhe azibhalele phantsi udliwano-ndlebe.