Undliwano Ndlebe

Introduction
Task

Umsebenzi

 

Imibuzo yodliwano-ndlebe

1. Ngubani umbuzi, ingubani umbuzwa? Cacisa

2. Zinto zini ozibonayo ezikho kudliwano-ndlebe, xelazibentlanu.

Imemorandam

UZola ngumbuzi uMama ngumbuzwa, kuba uZolauyabuza imibuzo uMama uyaphendula.

1. a)  Lengxoxo iphakathi kwabantu ababini

b) Umama uphendula imibuzo ngokulindelekileyo  

c) Imibuzo ilandelwa yimpendulo

d) Igama lesithethi sibhalwe kumgca osekhohlokwaye lilandelwe yikholon,

e) Impawu zocaphulo  azifakwanga

f) Kwintshayelelo  uZolaunika imvelaphi kancincikamama.

 

 

 

Process

 

 

 

 

UDLIWANO-NDLEBE

-Yingxoxo elungiselelweyo phakathi kwabantuababini,kuye kubekho umbuzi lowo nombuzwa.

-Umbuzi ngulo ubuza impendulo​aze umbuzwangulo ubuzwa impendulo.

-Umbuzwa obuzwayo uphendula imibuzo ngokunjalounika ulwazi olulundelekileyo

-Kundliwano ndlebe akunyanzelaknga ubuzwe ngumntuomnye usenokubuzwa yiphaneli.

-Indlela yokulubhala kukubhala olandelwa yimpendulo

-Igama lesithethi kudliwano-ndlebe libhalwangasekhohlo lize lilandelwe yikholon.

-Awuzifaki impawu zocaphulo

-Usebenzisa umntu wokuqala umz Ndi…

- Kwintshayelelo  umbuzi unika imvelaphi yomntuambuzayo.

-Kwisiqu umbuzi ubuza imibuzo esemxholweniemalunga nesihloko nobuzwayo uphendulaokubuzwayo.

 

IMIBUZO NEMPENDULO

1. Obuzayo makabonise ulwazi oluphangeleleyo

2. Imibuzo mayihlelwe ngendlela ukuze kufunyanweulwazi olufanelekileyo kulowo ubuzwayo.

3. Imibuzo inganxibelelana nengaphambili

4. Impendulo mazicace kwaye zinike izimvonengongoma ezifanelekileyo

5. Ithoni nolwimi luxhomekeke kubudlelwana phakathikwezithethi nomba okuxoxwa ngawo.

6. Imibuzo nempendulo mayibe ngathi iya zizela.

7. Ulwimi oluntsokothileyo lwamkelekileyo.

Evaluation

Imibuzo 

1 uphendula kakuhle ngokuchakileyo 

amanqaku 10 marks

2 uphendula kakuhle ngokuchakileyo 

amanqaku 15 marks

Conclusion

Ulandelelwano lwezihlokongokomxholo

Umxholo wosuku

Imihlathi emide

Ileta yobuhlobo

Ingxoxo yababini

Intetho

Udliwano-ndlebe

Imemorandam

Inkcazelo ngobomi bpmntuongasekhoyo: obhitshuwari

Udliwano-ndlebe

 

Credits
Teacher Page