Земљиште и живи свет

Introduction

Земљиште је површински слој Земљине коре. У планинским крајевима тај слој је тањи, док је у равницама дебљи.

Task

Након проучавања материјала на понуђеним линковима, ученици треба да знају:

  • Како је настало земљиште
  • Од чега се састоји земљиште, тј. какав је његов састав
  • Постоје ли разлике међу земљиштима и у чему се разлике огледају
  • Какав је значај земљишта за живи свет

Погледати линк:  https://www.shtreber.com/zemljiste

 https://www.shtreber.com/zemljiste

Process

Ученике поделити у четири групе. Свака група ће добити задатак према постављеним питањима. 

Након проучавања материјала са добијених линкова, ученици ће правити пп презентацију.

Урађене презентације ће приказати осталим групама. Док прате презентацију чланови осталих група имају задатак да бележе кључне речи, постављају питања и, евентуално, додају нешто у вези са темом.

Evaluation

Вредновање урађених задатака вршиће се према следећим критеријумима:

  1. Има јасне и тачне податке
  2. Има фотографије и илустрације које поткрепљују текст
  3. Граматичка тачност и дизајн
  4. Укљученост осталих група (издвајање кључних речи)
  5. Квалитет усменог излагања (повезује,разумљиво и на интересантан начин представља)
Conclusion

Истраживањем на понуђеним линковима, обрадом података, приказивањем ураћеног, ученици ће научити да одвајају битно од небитног, да сажимају, обликују и дођу до важних закључака. Научиће о значају земљишта за живи свет. То ће бити добар увод за наредно учење о повезаности живе и неживе природе.